რა არის ეკონომიკური კალენდარი?

ეკონომიკური კალენდარი ეხება მნიშვნელოვანი საკითხების ან მოვლენების კალენდარულ თარიღებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ცალკეული ფასიანი ქაღალდების ან ზოგადად ბაზრის ფასების მოძრაობაზე. ინვესტორები და ტრეიდერები ეკონომიკურ კალენდარს იყენებენ ვაჭრობისა და პორტფელის გადანაწილების დასაგეგმად, ასევე იჩენენ სიფხიზლეს გრაფიკული მოდელებისა და ინდიკატორების მიმართ, რომლებიც შეიძლება ამ მოვლენების გავლენის ქვეშ მოექცნენ. სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური კალენდარი ხელმისაწვდომია უფასოდ რამდენიმე ფინანსურ ვებ-საიტზე.

ეკონომიკური კალენდრის მნიშვნელობის გაგება

როგორც წესი, ეკონომიკური კალენდრები ორიენტირებულია მოცემული ქვეყნის ეკონომიკური ანგარიშების გეგმიურ გამოქვეყნებაზე. მოვლენები, რომლებიც ჩამოთვლილია ეკონომიკურ კალენდარში, მოიცავს ყოველკვირეულ მოთხოვნას უმუშევრობის შემწეობაზე , ახალი სახლის მშენებლობის ანგარიშებს, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებებს, რეგულარულ ანგარიშებს ფედერალური სარეზერვო სისტემის ან სხვა ცენტრალური ბანკებისგან, ეკონომიკური განწყობის კვლევებს სპეციფიკურ ბაზრებზე და ასობით სხვა სახის მოვლენებს. ჩამოთვლილი მოვლენების უმეტესობა მიეკუთვნება ორ კატეგორიას : მომავალი ფინანსური თუ ეკონომიკური მოვლენების პროგნოზებს, ან ბოლო ფინანსური თუ ეკონომიკური მოვლენების ანგარიშებს.

ტრეიდერები და ინვესტორები ეყრდნობიან ეკონომიკურ კალენდარს, რათა მიღებული ინფორმაციით გამოცადონ თავიანთი სავაჭრო შესაძლებლობები. ტრეიდერები ხშირად განსაზღვრავენ დროს, თუ როდის უნდა გახსნან ან დახურონ პოზიციები, იმისათვის, რომ თანხვედრაში იყვნენ მოვლენის განცხადებასა და სავაჭრო მოცულობასთან. ეკონომიკური კალენდრისთვის თვალყურის დევნება შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მომგებიანი იმ ტრეიდერთათვის, რომელთაც სურთ მოკლევადიანი პოზიციის დაკავება. თუ ტრეიდერმა სწორად გამოიცნო განცხადების შინაარსი და ხასიათი, მას შეუძლია პოზიცია გახსნას წინასწარ, შემდეგ კი დახუროს იგი განცხადების გამოსვლიდან რამდენიმე საათში.

ინფორმაციის კლასიფიკაცია

Bull Heads
მოსალოდნელია დაბალი ვოლატილობა

Bull Heads
მოსალოდნელია ზომიერი ვოლატილობა

Bull Heads
მოსალოდნელია მაღალი ვოლატილობა

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა: