ფინანსური უსაფრთხოება

VIPTRADE– თან ვაჭრობით, თქვენ გექნებათ წვდომა ჩვენი ფინანსური უსაფრთხოების მტკიცე ღონისძიებებსა და მომხმარებელზე ზრუნვის პოლიტიკაზე.

კლიენტის სეგრირებული ანგარიში

CySEC წესების შესაბამისად, კლიენტების თანხები ინახება ჩვენი აქტივებისგან სრულიად განცალკევებულად ევროკავშირში რეგულირებად საკრედიტო დაწესებულებაში. ეს უზრუნველყოფს, იმას რომ კლიენტებისთვის თავიანთი თანხები ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერ დროს და არ იქნას გამოყენებული კომპანიის მიერ. ეს ხელშეკრულებები განხილული და დამოწმებულია ჩვენი აუდიტორების მიერ.

ინვესტორთა კომპენსაციის ფონდი (ICF)

ICF– ის მიზანია უზრუნველყოს დაზღვეული კლიენტების მოთხოვნები ICF– ის წევრების მიმართ კომპენსაციის გადახდით, თუკი აუცილებელი წინაპირობები დაკმაყოფილდება. ინვესტორთა კომპენსაციის ფონდი დაზღვეულ კლიენტს კომპენსაციას უხდის 20,000 ევრომდე.

უარყოფითი ბალანსის დაცვა

ჩვენ ვაკომპენსირებთ ანგარიშის დეფიციტს პროფესიონალი კლიენტებისთვის, ჩვენი უარყოფითი ბალანსის დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს ერთ კლიენტზე 50,000 ევროს. ჩვენს საცალო მომხმარებელს აქვს ანგარიშის დეფიციტის სრული და უპირობო დაცვა და იგი იფარება ანგარიშების საფუძველზე, გადახდის მაქსიმალური ლიმიტის გარეშე.

კლიენტებთან სამართლიანი მოპყრობა

VIPTRADE-ში თქვენი ინტერესები ყოველთვის პირველ ადგილზეა. ჩვენ სრულად ვიცავთ CySEC– ის მოთხოვნებს, ვიმოქმედოთ კეთილსინდისიერად, სამართლიანად, პროფესიონალურად და ჩვენი კლიენტების ინტერესების შესაბამისად, საინვესტიციო და დამხმარე მომსახურების გაწევისას.

ჩვენ ასევე თვალყურს ვადევნებთ, რომ ჩვენი გუნდი იყოს მუდამ ინფორმირებული ნებისმიერი ახალი მოვლენის შესახებ, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენთვის გაწეული მომსახურების ხარისხზე.

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა: