დახურვა
შეცდომის რედაქტირება

ძველი ვერსია


ახალი ვერსია

ვაჭრობის ანგარიშგება

ბოლო განახლება: December 13 2018 09:52:17.

პორტფოლიოს განაცხადი

პორტფოლიოს ანგარიში აერთიანებს ინფორმაციას ნაშთისა და სავაჭრო მენეჯმენიდან, უზრუნველყოფს ინტერაქტიულ ანგარიშს და მონაცემთა მენეჯმენტს ყოველდღიურ ქრონოლოგიურ საფუძველზე. პორტფოლიოს განაცხადი მისაღებია პლატფორმის ტაბ პორტფოლიოს ქვეშ >პორფოლიოს განაცხადი.

პორტფოლიოს განაცხადის ინფორმაცია შეიძლება დაიბეჭდოს და/ან

ინფორმაცია

ვინაიდან დღე განისაზღვრება როგორც პერიოდი ორ გარიგების პროცედურას შორის 21:00:00 GMT შვეიცარიის ზაფხულის დროით, და22:00:00 GMT შვეიცარიის ზამთრის დროით.

პარამეტრები მონაცემთა საჩვენებლად პორტფოლიოს განაცხადში არის:

  • თარიღი მოცემულია – ან თვის არჩევით მენიუს ჩამოშლის მერე.
  • დეტალური დონე, არის 3 დეტალური დონე (რეზიუმე, ბრძანება და ვაჭრობა), ყველა აღწერილია ქვემოთ:

რეზიუმეს დეტალები

მოვაჭრეებს შეუძლიათ ყოველდღიურად მოახდინონ კონსოლიდირებული ანგარიშის აქტივობა. ქრონოლოგიური დიაპაზონი შეიძლება შეირჩეს თარიღის დიაპაზონით ან თვის განმავლობაში. მიმდინარე თარიღთან დაკავშირებული ანგარიშის ინფორმაცია უნდა განახლდეს იმისათვის, რომ მიიღოთ მოგება და ზარალის, ექსპოზიციების და ვაჭრობის ინფორმაციის განახლება. განსაკუთრებით განაახლეთ, გარიგებები მარკეტინგის ბაზარზე მიმდინარე საბაზრო ფასით. პორტფოლიოს განცხადებაში მოცემულია ინფორმაცია: სავაჭრო მოგება და დანაკარგი თითო ფასიან ქაღალდზე, გლობალურ საკომისიოზე და ფულადი სახსრების მოძრაობაზე. ეს მაჩვენებლები დაემატა ბალანსის და კაპიტალის ყოველდღიურ ცვლილებებს. ვინაიდან დღევანდელი დღის აქტივობა დაფარვის ვადის ამოწურვამდე, ყველა ინსტრუმენტში სავაჭრო მოგება და ზარალი "გადაუჭრელია", ხოლო ქრონოლოგიურ ყოველდღიურ საქმიანობაში ყველა ფასიან ქაღალდში იბეჭდება "გადაწყვეტილია". სავაჭრო მოგება და ზარალი ნაჩვენებია ვალუტის მეორე ვალუტაში, რომელიც განიხილება სვეტის "ბალანსის შეცვლაში", შემდეგ კი გადადის პორტფოლიოს საბაზისო ვალუტაში.

screenshot

რეზიუმეს დონეზე, იმისათვის, რომ დეტალურად იქნას გამოყენებული ფასიანი ქაღალდის შესახებ, სადაც ჩატარდება სავაჭრო აქტივობა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინსტრუმენტზე

screenshot

ბრძანების დეტალური დონე AUD/USD არჩეული დღისათვის

screenshot

შეკვეთის დეტალები

შეკვეთის დეტალური დონე გვაწვდის ინფორმაციას სავაჭრო საქმიანობისა და ექსპოზიციის მენეჯმენტის შესახებ დროის მიხედვით. სვოპის პროცესი ნაჩვენებია დეტალურად. ყველა ბრძანებები და სვოპის ფასიანი ქარალდების კურსის ბრუნვა შეფასებულია ფასების მიხედვით, თუ ქრონოლოგია შერჩეულია, ან მიმდინარე საბაზისო ფასით, თუ მიმდინარე დღის მიხედვით ხდება შერჩევა. ანგარიშის პარამეტრების შეცვლა შესაძლებელია წესრიგის დონეზე. Swap ფასიანი ქაღალდების კურსის ბრუნვა და ბრძანებები შეიძლება შეირჩეს უშუალოდ მათი სავაჭრო ინფორმაციის მოძიებაზე. კონკრეტული პოზიცია, ბრძანება და ვაჭრობა შეიძლება გაიზარდოს მათი შესაბამისი საიდენტიფიკაციო ნომრებით.

screenshot

სავაჭრო დონის ანგარიში მიღებულია Rollover Open -ის არჩევით (swap far leg)

screenshot

ვაჭრობის დონის შეკვეთა მიღებულია ID პოზიციის არჩევით.

screenshot

შეკვეთის ID -ის არჩევით მიღებულია სავაჭრო დონე.

screenshot

რეგულირება დღის მანძილზე

Intraday statement- ი წერს დღის მანძილზე აქტივობას თითოფასიან ქაღალდზე. განცხადებაში მოცემულია ქრონოლოგიურად ტრანზაქციური საქმიანობა, ამჟამინდელი ექსპოზიცია და მოგება და დანაკარგი თითო ფასიან ქაღალდზე და ანგარიშის დონეზე, ყოველ მოგებასა და ზარალს, რომელიც აღნუსხულია ანგარიშში და კონვერტირებულია საბაზრო ფასებით, როდესაც მოგება და ზარალი მოქცეულია სავალუტო ბაზარზე ვალუტაში გარდა საბაზისო ვალუტისა. ფულადი ნაკადები ასევე აღინუსხება, როდესაც მათზე ხდება დაკვირვება. როგორც intraday რეგულირებაში არ შედის საკომისიოები, რეგულირება არის მხოლოდ ვაჭრობაზე ორიენტირებული.

ერთეული აღწერილობა
ბალანსი უკანასკნელი რეგულირების კაპიტალი
ღია P/L მიმდინარე სესიის მოგება და დანაკარგი, საბაზო ვალუტის ანგარიშზე.
ბალანსი მიმდინარე ბალანსი
კოეფიცენტები კონვერტაციის კოეფიციენტი გამოყენებულია მოგებისა და ზარალის კონვერტაციისათვის ვალუტაში გარდა საბაზისო ვალუტისა.

P&L დღის მანძილზე

Intraday განცხადების შემაჯამებელი მოგება და ზარალი კონვერტაციის.

screenshot

ინტრაიდული სავაჭრო მოგება და ზარალი ასახავს ბოლო ანგარიშსწორების ანგარიშის შესრულებას. Intraday განაცხადი გამოაქვეყნებს intraday უხეში სავაჭრო მოგება და ზარალის შესახებ, თითოეული ფასიან ქარალდს, და შემაჯამებელს. პორტფოლიოს გვიჩვენებს , დღევანდელი დღისთვის არსებული ერთობლივი სავაჭრო მოგება და ზარალი თითო ფასიანი ქაღალდის, საკომისიოს და ფულადი ნაკადების შემაჯამებელს სააქციო კაპიტალის ცვლილების მიხედვით.

ბალანსი ასახავს უკანასკნელ ანგარიშსწორებას.სააქციო კაპიტალი ასახავს იმას, რომ დღის მანძილზე სესიის გახსნა ან ხელახლა ჩატვირთვა ხდება დღის მანძილზე გახსნილი სესიის დროს. ღია P / L ასახავს ყოველდღიური მთლიანი სავაჭრო მოგებასა და ზარალს იმ დროს, როდესაც დღის მანძილზე განაცხადი გაიხსნა ან გადატვირთულია.

გაფრთხილება

დღის მანძილზე განაცხადი არ განიხილავს კომისიებს სავაჭრო მოგებისა და ზარალის გაანგარიშებაში. დღის მანძილზე განაცხადი ასახავს ცალკე სვეტში ნებისმიერი ფულადი ნაკადს.

ინფორმაცია

დღის მანძილზე განცხადების შემაჯამებელი ფულადი ნაკადების თაობაზე.

screenshot

მონიშნულია ბაზარზე

პორტფოლიოს განსხვავებული დონეები დადგენილია და დღის მანძილზე დადგენილებების ტრანზაქციის ანგარიშები და აფასებს მათ განცალკევებით და დამოუკიდებლად ერთმანეთისაგან, ამიტომაც თითოეული ვაჭრობა მონიშნულია ბაზარზე ან ფასდება რგულირებული ფასით როგორიც არ უნდა იყოს დახურული ან ღია ვაჭრობა. ამის მიზანია სავაჭრო მოქმედების ეფექტურობის ჩვენება.

დღეთაშორისო რეგულირება გვიჩვენებს, რომ 10 პოზიციით დაწყებულაი სესია EUR/USD და არ არსებობს ინტრა სესიური სავაჭრო მოქმდება.

screenshot

დღის მანძილზე განაცხადი აჩვენებს მიმდინარე ქსელის ექსპოზიციას ფასიან ქაღალდებში.

დღის მანძილზე განაცხადი აჩვენებს მიმდინარე მოგებას და დანაკარგს ფასიან ქაღალდებში.

მოგების და ზარალის ციფრი დღის მანძილზე არსებულ განცხადებაში და კონკრეტულ ფასიან ქაღალდში აღნუსხულია მეორადი ვალუტით. თუ წმინდა ექსპოზიცია ნულოვანია, მოგება და ზარალი ფიქსირდება, თუმცა ყოველი ვაჭრობა კვლავაც განაგრძობს ანგარიშსწორებას, რეგულირებამდე. იმ შემთხვევაში, თუ ფასიანი ქაღალდები, საიდანაც სავალუტო საბანკო ვალუტის გარდა სხვა მეორადი ვალუტითაც ხდბა ვაჭრობა, გლობალური მოგება და ზარალი არ იქნება დაფიქსირებული კონვერტაციის შედეგების გამო; კონვერსიის მაჩვენებელი ასევე აღინიშნება დასახელებულ რეგულირდებში, სადაც ის დაფიქსირდება დღისთვის.

პოზიციის ანგარიში

პოზიციის ანგარიში აყალიბებს სავაჭრო საქმიანობის ანგარიშს, ღია და დახურული შეკვეთების დაჯგუფებით, რის შედეგადაც ღია და დახურული ზემოქმედების კომპონენტების (პოზიციების) შესახებ სავაჭრო ინფორმაციაა მოცემული. პოზიციებზე არსებული ინფორმაცია მოიცავს მთლიან მოგებასა და ზარალს საშუალო ვალუტაში, რომელითახ განისაზღვრება სავაჭრო მოგება და ზარალი ექსკლუზიურად; საკომისიო თანხა, სვოპების აბსოლუტური გავლენა და წმინდა მოგება და ზარალი მეორადი ვალუტით. ანგარიში ცხადყოფს ღია პოზიციებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შემდეგ დახურულ პოზიციებს. პოზიციის სტატუსი ღიაა, დახურულია ან გაერთიანებულია.

გაფრთხილება

პოზიციის ანგარიში არ ითვალისწინებს ყოველდღიური მოგებისა და ზარალის კონვერტაციის ფიქსირებული განაკვეთის დროებით მოგვარებას. მოგების და ზარალის გაანგარიშების მიზნით დახურულ პოზიციაზე, პოზიციაზე ანგარიშგების შედარება ხდება ღია ფასთან დახურული ფასით და გამოაქვს მოგება და ზარალი პოზიციაზე, მეორადი სავალუტო ფასიანი ქაღალდის პოზიციაზე.
შედეგად, და თუ პოზიციის ფასიანი ქაღალდის საბანკო ვალუტის საშუალო ვალუტა სხვა საბანკო ვალუტის გარდა, მოგება-ზარალი ფიგურა არ შეიცავს შემოსავალს და ზარალს მიმდინარე მოგებასა და ზარალზე ყოველდღიური კონვერტაციისგან, რაც პრაქტიკაში მოხდა. საერთო მოგება და ზარალი ამ გზით შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ნამდვილი მოგებისა და კონკრეტული პოზიციის შესახებ მიღებული ზარალისგან. რაც უფრო მეტია ჩატარებული პერიოდი, და უფრო დიდი პოზიცია, უფრო დიდია კომპენსაცია.

გახსნილი პოზიციები

ღია პოზიციები ჯერ კიდევ არ არის დახურული, ამიტომ მნიშნულია ბაზარი იმ დროს, როდესაც ანგარიში დატვირთულია ან გადატვირთულია. მიმდინარე თარიღი გახსნილია გახსნის თარიღის მიხედვით.

screenshot

გინდათ პროფესიონალურ დონეზე ვაჭრობის შესწავლა?

Instance Theme

ფასიანი და უფასო ტრენინგები ვიპტრდეიდისგან

ჩვენ გთავაზობთ, დაესწროთ ჩვენს უფასო ტრეინინგებს, სადაც თქვენ შეძლებთ აითვისოთ არა მხოლოდ ძირითადი უნარები ფორექსზე ვაჭრობის შესახებ, არამედ, ჩვენს მენეჯერებთან ერთად, გამოცადოთ მიღებული თეორიული ცოდნა პრაკტიკაშიც.

უფასო ტრენინგზე ჩასაწერად გთხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.

უფასო ტრენინგზე რეგისტრაცია