დახურვა
შეცდომის რედაქტირება

ძველი ვერსია


ახალი ვერსია

ფორექს & CFD ვაჭრობა

ბოლო განახლება: December 12 2018 12:37:23.

ქსელი

გაფრთხილება

Dukascopy ბანკი არ იძლევა გარანტიას, რომ ნებისმიერ გარემოებაში კავშირი იქნება უწყვეტი. ინტერნეტი და მსოფიო ქსელი შესაძლებელია გაწყდეს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით. Dukascopy ბანკი არ იღებს პასუხისმგებლობას კომუნიკაციის თანამიმდევრული ან პერმანენტული გაწყვეტის თაობაზე ინტერნეტ კავშირის გაუმართაობის გამო, ქსელის გაწყვეტის გამო ან ადგილობრივი გაუმართაობის გამო.

კლიენტები დაკავშირებულნი არიან ბაზარს მათი შედეგობრივი დანართით და ელექტრონული ქსელის მეშვეობით ამ დანართსა და საბაზრო სერვერს შორის. შეერთების სიცქარე, სტაბილურობა და საიმედოობა გადამწყვეტია სავაჭრო პლატფორმის აღმოსაჩენად.

სავაჭრო პლატფორმა ამკვიდრებს წესებს, რომელიც მართავს კავშირის საკითხებს მათი წარმოშობისთანავე. გათიშვისთანავე, სავაჭრო პლატფორმა ეცდება განაახლოს კავშირი. ზოგიერთი ზალისხმევის შემდებ, პლატფორმა შეაჩერებს ხელახალი კავშირის მცდელობას.

კავშირის სისტემა

კავშირის სისწრაფე და სტაბილურობა ჩვეულებრივ მოწმდება სიგნალის დაგვიანება კლიენტის განაცხადსა და სავაჭრო ადგილის სერვერს შორის. დიდ სიგნალს უფრო მეტი დრო სჭირდება სავაჭრო ადგილამდე მისაღწევად. ეს დრო რომ საკმარისად დიდი ყოფილიყო, ბრძანება იქნებოდა დაგვიანების რისკის ქვეშ სავაჭრო ადგილას მისვლისას, და ბრძანებისათვის დადგენილი შესრულების პირობები იქნებოდა მოძველებული როდესაც მიაღწევდა სავაჭრ ადგილამდე. ეს ნაკლებად მწვავეა ისეთი ბრძანებებისათვის, რომელიც მოლოდინის რეჟიმშია სერვერზე, მაგრამ ნელია, არასტაბილური ან არასაიმედო კავშირი აქვს ამან შესაძლოა ხელი შეუშალოს კლიენტის მუშაობას პლატფორმაზე სათანადოდ.

ქსელთან მისასვლელი და განსხვავებული კვანძები ქსელში არ არის მოქცეული Dukascopy-ის კონტროლს ქვეშ. მაგალითად, სერვერთან ახლო მდებარეობა, გეოგრაფიული სასაუბრო ენა, არ არის აუცილებელი გავლენას ახდენდეს იმაზე, რომ ქსელი კლიენტის აპლიკაციასა და სავაჭრო ადგილის სერვერს შორის იყოს პირდაპირი. კლიენტი ხელს უწყობს შემდეგი ერთეულების შემოწმებას და მონიტორინგს მათი პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფის დროს რომელიც მიმართულია ინტერნეტ კავშირისაკენ:

ერთეული აღწერილობა
ქსელთაშორისი დაცვა: ძლიერმა დაცვითმა დონემ შესაძლოა ხელი შეუშალოს კავშირს, რომელიც უკვე დამყარებულია ან არსებობს.
ინტერნეტ პროვაიდერი: კლიენტებს შეუძლიათ შეამწმოთ თავიანთი ინტერნეტ პროვაიდერი კავშირის და შესაძლო უზრუნველყოფის პერიოდთან დაკავშირებით, სადაც კავშირი იხურება რომელიმე პერიოდით.
კავშირის ტიპი: ვაირლესი, კაბელი და ასე შემდეგ, შესაძლოა იყოს პრობლემატური ზოგიერთ შემთხვევებში. კლიენტები ამისათვის ეძიებენ კავშირის ტიპს საუკეთესო ფუნქციონირებისათვის/საიმედოობისათვის/სტაბილურობისათვის.

ანგარიშის აქტივაციისას, კლიენტება უნდა დაუსვან კითხვა Dukascopy-ს რა არის მათი დაგვიანებული სიგნალი. კლიენტებს არ შეუძლიათ სიგნალი გაუშვან ბანკის ვებგვერდზე ან სავაჭრო ადგილის სერვერზე.

შემდეგი სასიგნალო დიაპაზონი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ხარსხობრივი შეფასებისას ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით :

სიგნალის დაგვიანება (მს) აღწერილობა
< 100 იგულისხმება, რომ არის ოპტიმალური
100 - 200 იგულისხმება, რომ საშუალო და მცირე საკმარისია პლატფორმის წარმოსაჩენად კარგ პირობებში.
200 - 500 საკმარისად მცირეა პლატფორმის წარმოსაჩენად მაგრამ ხდება პრობლემატური არამდგრად საბაზრო გარემოში. გათიშვა იზრდება კავშირის სიჩქარიდან გამომდინარე.
> 500 ითვლება პრობლემატურად. გათიშვის კოეფიციენტი იქნება დიდი, საშუალო საბაზრო არამდგრადობის დროსაც კი.

ვირტუალური კერძო ქსელი (VPN)

Dukascopy ბანკი საშუალებას გვაძლევს გამოვიყნო ვირტუალური კერძო ქსელი იმისათვის, რომ მივმართოთ პოტენციური კავშირის საკითხებს და გავაუმჯობესოთ სიჩქარე და საიმედოობა სავაჭრო პლატფორმაზე ხელმისაწვდომობისათვის.

ბრძანება ბაზარზე

უპირობო ბრძანება (საბაზრო ბრძანების მსგავსად) განსაზღვრულია როგორც ბრძანება რომლის შესასრულებელი პირობები მოცემულია საბაზრო პირობების შესაბამისად, და აღემატება ბრძანების და გაგზავნის დროს. ამისათვის, საბაზრო ფასი, როდესაც ბრძანება იქმნება, განისაზღვრება საკონტროლო ფასით სისტემისათვის, რომელიც ამოწმებს რომ თუ შესასრულებელი პირობები კვლავ დაკმაყოფილდება როდესაც ბრძანება მიაღწევს სავაჭრო პლატფორმას.

უპირობო ვადა არ ნიშნავს რომ ბრძანება დამუშავდება და შესრულდება ნებისმიერი პირობით, მაგრამ არა მინიმალური და დაუყოვნებელი შესრულებით.

უპირობო შეკვეთები არის პირდაპირი ან უქმდება. იმ შემთხვევაში თუ არ შესრულდება, ბრძანება დაუყოვნებლივ უქმდება. ნაწილობრივი შესრულებისას, ბრძანება დარჩენილ ოდენობაზე, რომელიც არ შესრულდა დაუყოვნებლივ უქმდება. უპირობო შეკვეთები წარმოადგენს დაუყოვნებლივი შესრულების ან გაუქმების საგანს გაგზავნისას, მათი პარამეტრების მნიშვნელობისაგან დამოუკიდებლად და იმ შემთხვევაში როდესაც ზღვრული მოტხოვნები ემთხვევა.

სავაჭრო წესრიგი ძირითადად ერთადერთი წესრიგია, რომელიც შესაძლებელია უპირობოდ განისაზღვროს. საბაზრო წესრიგი იქმნება და იგზავნება ინსრუმენტულ სავაჭრო დავაზე დასაწკაპუნებლად, ან ბაზართან შესაბამისად. კლიენტები განაზღვრავენ სასურველ თანხას საბაზრო ფასის შესაბამისად. ამ ნაწილის მიზნებისათვის საბაზრო ბრძანება ითვლება ტრეიდერის მიერ გაგზავნილად უკონტროლოდ და გადაუხდელი შემცირებული ოდენობით ყველა საბაზრო ბრძანებაზე. ამიტომაც, მსგავსი შეკვეთები იგზავნება დამალული შემცირებული შეზღუდვით, რომლის ღირებულება დამოკიდებულია ინსტრუმენტზე.

საბაზრო ბრძანება შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას, მოიხსნას, შემცირდეს ან გაიზარდოს.

პარამეტრები


რაოდენობა: ბრძანების ოდენობა განსაზღვრულია მოვაჭრის მიერ.

ჩამორჩენა ვადების მიხედვით: ვადების მიხედვით ჩამორჩენის კონტროლი გაუქმებულია და დადგენილია ვადების მიხედვით ჩაორჩენის დაფარული ოდენობა.

გზავნილი


საბაზრო ბრძანების მოქმედება და მისი შედეგები ფიქსირდება შეტყობინებების კატალოგში, საქმიანობის კატალოგში, სავაჭრო კატალოგში და სხვა სააბგარიში კატალოგებში; ქვემოთ მოცემულია საბაზრო ბრძანების უპირობო მაგალითო რომელიც მითითებულია მხოლოდ @ MKT, შემდგომი ვადების მიხედვით ჩამორჩენის ან შეზღუდვის მაჩვენებლის გარეშე. კლიენტმა ყოველთვის უნდა შეამოწმოს შეტყობინება ვიდრე გააგზავნიდეს ბრძანებას. შესაბამისი სექვენსი კეთდება სამხაზიანი დასტურით. 1. ბრძანების შექმნა (ბრძანების გაგზავნა). 2. ბრძანების მიღება სერვერის მიერ (ბრძანება გაგზავნილია). 3. სრული ან ნაწილობრივი შესრულების დასტური (შევსებული) ან ბრძანების გაუქმება (გაუქმებულია). მესიჯის სექვენსის სიგნალის შეწყვეტა წარმოადგენს პრობლემას, რომელიც შესრულდა გაგზავნის ან შესრულების პროცესში. მესიჯის კატალოგი აგზავნის ყველაზე ბოლო ინფორმაციას.

12:10:13 Order FILLED at 1.3539 CHF (#37546726 BUY 0.5 mil. EUR/CHF @ MKT) - Position #8862367
12:10:12 Order sent: BUY 0.5 mil. EUR/CHF @ MKT
12:10:12 Sending order: BUY 0.5 mil. EUR/CHF @ MKT

შესრულების პროცესი


უპირობო ბაზრის ბრძანება იგზავნება სავაჭრო პლატფორმის სერვერზე შესრულებისათვის. ბრძანება ამ ნიშნულზე შესაძლებელია იყოს სრულად შესრულებული ან ნაწილობრივ შესრულებული ან გაუქმებული. გაუქმების მიზეზი იქნება ფასი რომელიც ამ დროისათვის არ აკმაყოფილებს წამოყენებულ პირობებს საბაზრო ბრძანების გაგზავნის დროისათვის.

უპირობო არ ნიშნავს, რომ საბაზრო ბრძანება შესრულდება ნებისმიერი საფასო პრობით. სინამდვილეში, ასე რომ არ ყოფილიყო, შეკვეთები შეიძლებოდა დაქვემდებარებოდა შესრულების რისკს იმ შემთხვევაშიც კი თუ ბაზარი იქნებოდა მოვაჭრის ბაზრიდან შორის ბრძანების გაგზავნისას. В შედეგად, სისტემამ შეიყვანა უარყოფითი ვადების მიხედვით ჩამორჩენის მაქსიმალური მაჩვენებელი უპირობო საბაზრო განყოფილებებშიც კი, სადაც ვადების მიხედვით ჩამორჩენის მართვა გამორთულია ტრეიდერის მხრივ.

ეს პარამეტრი დემოკიდებულია ინსტრუმენტზე და გამოიყენება სისტემის მიერ ყველა საბაზრო ბრძანებაში, თუ შემცირების კონტროლი გაუქმებულია კლიენტის განაცხადის მხარეს. ეს არის ფასების შესრულების დაბრკოლება იმ ფასებისაგან მოშორებით, რომელზედაც მოქმედებს ტრეიდერი, ან იმ ფასებზე, რომელიც შორსაა ზოგადი საბაზრო დონიდან.

ერთეული ბრძანების ოდენობის მრავლობითი შესრულების რისკის თავიდან ასაცილებლად, თითოეული ბრძანება ყოველ ჯერზე მიმართულია ბაზრაზე ერთჯერ. ბრძანება შეუძლებელია განიხილოს ერთდროულად რამდენიმე ლიკვიდურმა წყარომ ან მონაწილე მხარემ. სწორედ ამიტომ შესაძლებელია, რომ საბაზრო ბრძანებაზე შესაძლებელია უარი და სწორედ ამიტომ გაუქმდეს იმავე დროს, მეორე ლიკვიდური წყარო მოდის ფასით რომელიც დააკმაყოფილებს შესრულების პირობას ორიგინალი ბრძანებისათვის. ეს გახლავთ მიზეზი თუ რატომ არიან ტრეიდერები მიმართულნი მესიჯის კატალოგის მონიტორინგისაკენ და საბაზრო ფასები ამავდროულად საშუალებას გვაძლევს გაიგზავნოს მეორე საბაზრო ბრძანებაზე რომელიც პირველივე მცდელობისას იქნება გაუქმებული ან უარყოფილი და საბაზრო ფასი დაუბრუნდება ტრეიდერისათვის მისაღებ დონეს.

საგარანტიო დეპოზიტის მოთხოვნის პირობები


საგარანტიო დეპოზიტის მოტხოვნის პირობები უპირობო საბაზრო სეკვეთისათვის გამოითვლება როდესაც ბრძანება გაგზავნილია შესასრულებლად. თუ საგარანტიო დეპოზიტი არ იქნებოდა საკმარისი საბაზრო სეკვეთის სრულად შესასრულებლად, ბრძანების ნაწილი რომელიც არ დაიფარებოდა დეპოზიტით გაუქმდებოდა და მხოლოდ ის ნაწილი რომელიც დაიფარებოდა დეპოზიტით გაიგზავნება შესასრულებლად.

გაფრთხილება

რაც არ უნდა იყოს ბრძანების ოდენობა, საგარანტიო დეპოზიტის მოთხოვნის პირობები ყოველთვის მოგვცემ მაქსიმალური ოდენობის საშუალებას, რომელიც საკმარისია მოცემული დეპოზიტით შესასრულებლად. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი შესრულება ნებადართულია ვიდრე ლევერაჟის გამოყენება არ მიაღწევს 100 %. სიტუაციაში სადაც ტრეიდერს შეცდომით ან სპეციალურად შეაქვს ბრძანების იმაზე დიდი ოდენობა ვიდრე იფარება დეპოზიტიტ, ბრძანების ნაწილი რომელიც იფარება სრული ხელმიაწვდომი დეპოზიტით გაიგზავნება შესასრულებლად და ანგარიში სრულად ჩნდება, ანუ ლევერაჟის გამოყენება იქნება 100% ბრძანების შესრულების შემთხვევაში.

საბაზრო ბრძანება ფასების დაწევით

უპირობო შეკვეთებთან შედარებით, პირობითი შეკვეთები არის შეკვეთები, რომელიც განსაზღვრულია დაუყოვნებლივ შესასრულებლად ან გათვლილია რომ შესრულდება მოგვიანებით ვიდრე შეიქმნა ან გადაიგზავნება, ჩვეულებრივ საბაზრო ფასის დონე აღემატება ბრძანების შესრულების დროს. მსგავსი პირობები ან იძულებები ძირითადად შეზღუდულია მისი შესრულების ფასის და/ან ტრიგერის მიხედვით საბაზროს ფასზე. ეს ნაწილი წარმოაჩენს სიღრმისეულად თითოეულ პირობით ბრძანებას.

პირობითი არ ნიშნავს იმას, რომ მსგავსი შეკვეთები არ შეიძლება შესრულდეს დაუყოვნებლივ. რა თქმა უნდა, იძულება და/ან პირობა ზღვრულის ან ტრიგერულისათვის შეიძლება იყოს ნამდვილი ან რეალიზებული ბრძანების გაგზავნის დროისათვის.

უპირობო საბაზრო ბრძანების საკონტრასტოდ, სადაც ფასების დაწევის პირობა დაფარულია მანამდე განმარტებული ლოგიკური საფუძვლისათვის, პირობითი ბაზრის ბრძანებას აქვს კონტროლი ფასების დაწევისათვის, რომელიც მოცემულია მოვაჭრის მიერ. ფასების დაწევის პირობა ამრიგად ან განმარტებულია როგორც შეუსრულებელი ვალდებულებების საბაზრო ღირებულება, რომელიც მოცემულია უპირატესობების მიხედვით და არჩევანი „გამოიყენეთ შეუსრულებელი ვალდებულებების საბაზრო ღირბულების შემცირება“ ყველა საბაზრო ბრძანებისათვის ან რომლიც მოცემულია ბრძანების სავაჭრო ზღვარზე მოვაჭრი მიერ. ნებისმიერი ფასის შემცირება ადგენს ლიმიტის ფაქტს საბაზრო ბრძანებისათვის, სადაც ლიმიტი წარმოადგენს ფასს სადაც მოვაჭრე აკლიკებს ან საბაზრო ფასს ბრძანების გაგზავნის დროისათვის.

პირობითი საბაზრო ბრძანება არის დაუყოვნებლივი ან გაუქმებული. იმ შემთხვევაში თუ არ შესრულდა, ბრძანება დაუყოვნებლივ გაუქმდება. ნაწილობრივი შესრულებისას, ბრძანება დარჩენილ შეუსრულებელ ოდენობაზე დაუყოვლებლივ გაუქმდება.

პირობითი საბაზრო ბრძანება შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ექსპოზიციის ასაღებას, მოსახსნელად, შესამცირებლად ან გასაზრდელად.

პარამეტრები


რაოდენობა: ბრძანების ოდენობა განსაზღვრულია მოვაჭრის მიერ.

ფასების შემცირება: შესაძლებელია ფასების შემცირების კონტროლი მოვაჭრის მიერ და მათი ღირებულება განსაზღვრულია მოვაჭრის მიერ. თუ მოვაჭრე არ განსაზღვრავს ღირებულებას, სისტემის შეუსრულებელი ვალდებულებებს საბაზრო ღირებულება ავტომატურად გამოიყენება სისტემის მიერ რომლის ღირებულება დამოკიდებულია ინსტრუმენტზე.

მესიჯი


პირობითი საბაზრო ბრძანების გაგზავნის პირობა და სექვენსების მიზედვით განხორციელება იწერება მესიჯის კატალოგში, მოქმედების კატალოგში, სავაჭრო კატალოგში და სხვა საანგარიშო სექციებში საჭიროებისდა მიხედვით. ქვემოთ მოცემულია პირობითი საბაზრო ბრძანების სამი მაგალითი იმის მიხედვით თუ როგორ იწერება მესიჯის კატალოგში.

პირველი მაგალითი გვიჩვენებს მესიჯის კატალოგს საბაქრო პირობითი ბრძანებისათვის, როელიც გაგზავნილია ფასების მაქსიმალური დაქვეითებისათვის 5 ქულა, ერთი მეორადი პირობითი საბაზრო ბრძანების გაუქმება ნულოვანი ფასების დაწევის მაქსიმალური პირობი, და მესამედი გვიჩვენებს პირობით საბაზრო ბრძანებას, რომელიც გაგზავნილია მაქსიმალური ფასების დაწევის ნულოვანი პირობით და შესრულებით.

მითითება, რომ საბაზრო ბრძანება არის პირობითი არის @ MKT MAX SLIPPAGE 0.0005, or @ MKT MAX SLIPPAGE 0.0000. გთხოვთ მიუთითეთ, რომ მესიჯის გაგზავნის მიზეზი, ფასების სემცირების პირობის ერთეული არის პირობით დეციმალზე, რომელიც პირდაპირი შედარების საშუალებას იძლევა შესრულების ფასით. კლიენტებმა ყოველთვის უნდა შეამოწმონ მესიჯი ვიდრე აგზავნიან ბრძანებას. სათანადო სექვენსი შედგება სამი დამადასტურებელი ხაზისაგან.

 1. ბრძანების შექმნა (ბრძანების გაგზავნა)
 2. სერვერის მიერ ბრძანების მიღება (ბრძანება გაგზავნილია)
 3. სრული ან ნაწილობრივი შესრულების დადასტურება (შევსებული) ან ბრძანების გაუქმება (გაუქმებულია). მესიჯის სექვენსის გაუქმება გვიჩვენებს პრობლემას, რომელიც წარმოიშვება ან ბრძანების გადაგზავნის ან შესრულების პროცესის დროს. მესიჯის კატალოგი, არეგულირებს ყველაზე ბოლო ინფორმაციას.

ფასების შემცირების კონტროლის განსაზღვრება ძირითად სავაჭრო სფეროში და სრული სავაჭრო სფეროს დონე.


screenshot

შეუსრულებელი ვალდებულების საბაზრო ფასების შეუსრულებლობა საბაზო და არჩევით დონეზე გამოიყენება ყველა საბაზრო შეკვეთის გადაუხდელ შემცირებულ ფასებზე.


screenshot

ერთი დაწკაპუნებით სავაჭრო რეჟიმის მიღწევისას, ცალკეული დაკლიკება ნებისმიერ სავაჭრო გაუგებრობისას ან გაგზავნის ღილაკზე დაჭერა გააგზავნის ბრზანებას ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე.

შესრულების პროცესი


უპირობო საბაზრო შეკვეთა იგზავნება სერვერზე შესასრულებლად. შეკვეთა ოცემულია მომენტისათვის შესაძლებელია შესრუდეს ან მთლიანად ან ნაწილობრივ ან გაუქმდეს. უარის მიზეზი შესაძლებელია იყოს ის, რომ ფასი ამ დროისათვის უკვე აღარ აკმაყოფილებდა პირობებს საბაზრო ბრზანების გაგზავნისათვის. თუ საუკეთესო ფასით მცდელობა ვერ განხორციელდა, სხვა ფასის მიღების მცდელობა ფასების შემცირების ფარგლებში, დადგენილი ტრეიდერის მიერ, დამუსავდება იმავე თანამიმდევრობით. ფაების სემცირების პირობის განსაზღვრისას, ტრეიდერი წყვეტს მოეშვას (ფასების შემცირების ნიშნული ნულს ზემოთ) თუ არა (ფასების შემცირების მნიშვნელობა ნული), ფასის პირობების შესრულება ბაზარზე ბრზანების მიწოდებისას.

იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ შეკვეთის უნიკალური თანხის მრავლობითი შესრულება, თითოეული ბრზანება მიემართება ბაზრისაკენ ერთჯერ. ბრძანება არ შეიძლება განიხილებოდეს ერთდროულად ლიკვიდურობის საწყისებთან ან კონტრაქგენტებთან. ამიტომაც შესაძლბელია, რომ საბაზღო ბრძანება გადაიდება და შესაბამისად, გაუქმდება, იმავდროულად, როგორც იმავე დოს მეორე ლიკვიდურობის წყარო მოდის ფასითმ რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს საწყისი მდგომარეობით. სწორედ ამ მიზეზისათვის, ტრეიდერებს რეკომენდებული აქვთ კარგად განიხილონ შეტყობინებების ჟურნალი და საბაზრო ფასები ერთდროულად, იმისათვის, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეთ გააგზავნონ მეორე საბაზრო ბრზანება, თუ პირველი მცდელობა გადაიდება ან გაუქმდება ხოლო საბაზრო ფასი დაუბრუნდება ტრეიდერისათვის მისაღებ დონეს.

ფასის სემცირების მნიშვნელობა შესაძლებელია განისაზღვროს შესრულების ფასის ხარჯზე გაზრდის შესაძლებლობების კუთხით, მაგრამ ასევე მსხვილი ტრაზაქციის შესრულების შესაძლებლობებისათვის. ძირითადად ფასების შემცირბის გაზრდა ასევე აღნიშნავს, რომ ბაზრის სიღრმე შემოწმდება, იმისათვის, რომ შესრულდეს მსხვილი შეკვეთა, ტრეიდერს შეუძლია გამოიყენოს ფასების სემცირება დამატებითი ლიკვიდურობის ძიებისატვის ბაზრის გავრცელების საზღვრებს მიღმა.

გაფრთხილება

როდესაც განისაზღვრება ფასების სემცირების ღირებულება, როდესაც ისინი აკონტროლებენ ფასების სემცირებას, ტრეიდერებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ არ არსებობს ფასების შემცირების იდალური ღირებულება ვინაიდან ის დამოკიდებულიაბაზრის პირობებზე. ფასების შემცირების კონტროლი ყოველთვის მოითხოვს შეფასებას ბაზრის სამომავლო ცვალებადობისას. ფასების სენსიტიურმა ტრეიდერებმა უნდა გამოიყენონ ნული ან ფასების შემცირების დაბალი ღირებულება.როგორც წესი, არ არსებობს აბსოლუტური წესი, და სათანადო ფასების შემცირების ღირებულების არჩევისას ex-ante არისრთული ამოცანა.

ზღვრული მოთხოვნები


ზღვრული მოთხოვნები პირობითი ბაზრის შეკვეთისათვს გამოითვლება როდესაც ბრზანება გაგზავნილია შესასრულებლად. თუ საგარანტიო შენატანი არ იქნება საკმარისი ბაზრის ბრზანების სრულად შესასრულებლად, ბრზანების ნაწილი რომელიც არ იფარება საგარანტიო შენატანით გაუქმდება და მხოლოდ მარჯიტ დაფარული ოდენობა გაიგზავნება შესასრულებლად.

გაფრთხილება

რამდენიც არ უნდა იყოს ბრზანების ოდენობა, შეამოწმეთ მარჯის მოტხოვნები რომელიც ყოველთვის მოგცემთ თანხის მაქიმალურ შესაძლებლობას რათა შეასრულოთ მოცემული საგარანტიო შენატანით. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი შესრულება ნებადართულია ვიდრე ლევერეჯი მიაღწევს 100%. იმ სიტუაციაში როდესაც ტრეიდერს შჰყას მონაცემი შეცდომით ან არასწოად, შეკვეთის ოდენობა, რომელიც აღემატება საგარანტიო შენატანით დაფარულ ოდენობას, შეკვეთის ნაწილი რომელიც იფარება სრული ხელმისაწვდომი საგარანტიო შენატანით გაიგზავნება შესასრულებლად, და ანგარიში სრულად შესრულდება, ხოლო ძირითადი შეკვეთის ნაწილი არ უნდა გაუქმდეს.

დახურვა

დახურული ბრძანება - ეს საბაზრო შეკვეთაა, რომელიც გაცემულია გუნდის მიერ ერთი ან რამდენიმე პოზიციის დახურვაზე. მხარეთა პოზიციიდან გამომდინარე, საბაზრო ბრძანება დახურვის თაობაზე შესაძლებელია იყოს ყიდვის ან გაყიდვის ბრძანება. ეს ითვლება უპირობოდ იმავე მოსაზრებით, რომელიც ბაზარზე უპირობო გაგზავნისათვის. ამავე დროს გაყიდვის ბმული - საბაზრო ფასი დახურული შექვეთის შექმნისა და გაგზავნისათვის, ხოლო ფასების შემცირების კონტროლი გამორულია ტრეიდერის მიერ. ასევე ივარაუდება, რომ უპირატესობა არ დადგენილა ფასების შემცირების მნიშვნელობისათვის, რომელიც თავისთავად დამოკიდებულია ინსტრუმენტზე. ასევე უპირობოდ ითვლება, რომ დახურვის პირობა გამოიყენება არჩეული პოზიციის პოზიციის სრული რაოდენობისას. შეკვეთა მოცემული მომენტისათვის შესრულდება ან სრულად, ან ნაწიობრივ, ან გაუქმდება.

დახურული შეკვეთა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ექსპოზიციის მსახსნელად, შესამცირებლად ან გასაზღდელად.

პარამეტრები


რაოდენობა: მჭიდრო შეკვეთის ოდენობა არის შერჩეული პოზიციის (ებ) ის ოდენობა და ვერ შეცვლის მოვაჭრე. ფასების შემცირება:

Slippage: კონტროლის გამორთულია და ვარაუდობს, რომ პარამეტრების default slippage ღირებულება არ გამოიყენება ყველა საბაზრო ბრძანებებზე, ფარული slippage ღირებულება არის მითითებული.

შეტყობინება


პოზიციის ან პოზიციის ჯგუფის დახურვის მოქმედება და მისი შედეგების შესაბამისად მოქმედება ჩაწერილია შეტყობინებების ჟურნალში, აქტივობის ჟურნალში, სავაჭრო ჟურნალში და სხვა საანგარიშო ნაწილში, თუ ზოგიერთი აღსრულება ხდება; ქვემოთ მოცემულია მაგალითი # 8863351 პოზიციის დახურვის საბოლოო შეკვეთის მაგალითი. დახურვის ბრძანება დამუშავებულია პოზიციის სტრუქტურულ პანელში შერჩეული პოზიციის (s) მარჯვენა ღილაკით ან პოზიციის შემაჯამებელ ინსტრუმენტში, აირჩიეთ ოფცია "დახურული პოზიცია" და გაათავისუფლეთ მაუსი.

მინიშნება

ვთქვათ, ერთი დაჭერით სავაჭრო რეჟიმი ჩართულია, მაუსის ღილაკის გათავისუფლება, როდესაც "არჩეული დახურვა" არჩეულია, გააგზავნის შემდგომ გაფრთხილებას უახლოესი შეკვეთის თაობაზე.

დახურვის პოზიცია პოზიციის სტრუქტურიდან ერთი ცალკეული პოზიციისათვის.

screenshot

დახურვის პოზიციის ბრძანება პოზიციის ნაკრებიდან ცალკეული ინსტრუმენტული პოზიციისათვის

screenshot

გაფრთხილება

დახურული პოზიცია ბრძანება, შესრულებული შემაჯამებელი პოზიციის pane-დან დაიხურება ყველა ექსპოზიციის კომპონენტები, ბაზარზე ყოველგვარი განხილვის გარეშე ინდივიდუალური ექსპოზიციის კომპონენტების მხარეს. თუ ექსპოზიცია ჰეჯირდება, ანუ, პოზიციათა მოკლე შინაარსი შედგება ხანგრძლივი და მოკლე პოზიციებისგან, დახურული პოზიცია დაიხურება მათგან დამოუკიდებლად მოკლე ბაზების დახურვით, შეძენილი ბაზრის შეკვეთებით და გრძელ პოზიციებზე გაყიდვის ბაზრის ბრძანებით. მოვაჭრეებს მოუწოდებენ, ნებისმიერი ჰეჯირებული პოზიციის შერწყმისაკენ ვიდრე დაიხურება პოზიციის ნაკრები. ეს გზა გადანაწილებული ხარჯებისა და საკომისიოების შენახვის საშუალებას იძლევა, რადგან შერჩეულ ინსტრუმენტებში მხოლოდ წმინდა ექსპოზიცია მოითხოვს საბაზრო ტრანზაქციის დახურვას და მხოლოდ ბაზრის ერთ მხარეს. ზუსტად ჰეჯირებული პოზიცია, ანუ, ექსპოზიცია, გამოიკვეთება შერწყმის ოპერაციით.

დახურვის პოზიციის ბრზანება პოზიციის სტრუქტურიდან არჩეული პოზიციებისათვის.

screenshot

ამ მაგალითში, ორივე პოზიცია #8821301 და #8863355 დაიხურება ცალკეული დახურული ბრზანებით.

დახურვის პოზიციის ბრძანება პოზიციის ნაკრებიდან არჩეული ინსტრუმენტების პოზიციებით.

screenshot

ამ მაგალითში, ყველა ინდივიდუალური პოზიციები GBP/USD, EUR/JPY, და EUR/CHF ექსპოზიციისას დაიხურება ცალკეული ბრძანებით.

გაფრთხილება

დახურული პოზიცია ბრძანება შესრულებული პოზიციის შემაჯამებელი pane-დან დახურავსა ყველა ექსპოზიციის კომპონენტებს ბაზარზე ყოველგვარი განხილვის გარეშე ინდივიდუალური ექსპოზიციის კომპონენტების მხარეს. თუ ექსპოზიცია ჰეჯირდება, ანუ, პოზიციათა მოკლე შინაარსი შედგება ხანგრძლივი და მოკლე პოზიციებისგან, დახურული პოზიცია დაიხურება მათ დამოუკიდებლად მოკლე ბაზების დახურვით, შეძენილი ბაზრის შეკვეთებით და გრძელ პოზიციებზე გაყიდვის ბაზრის ბრძანებით. მოვაჭრეებს მოუწოდებენ, გააერთიანოს ნებისმიერი მოპარული პოზიცია თანამდებობაზე დახურვის პოზიციის დახურვის დაწყებამდე. ეს გზა საბოლოოდ გადანაწილებულ ხარჯებს და საკომისიოებს გადააჭარბებს, რადგან შერჩეულ ინსტრუმენტებში მხოლოდ წმინდა ექსპოზიცია მოითხოვს საბაზრო ტრანზაქციის დახურვას და მხოლოდ ბაზრის ერთ მხარეს.

შესრულების პროცესი


უპირობო დახურული განკარგულება გაიგზავნება ბაზრის სერვერზე. ბრძანება ამ ეტაპზე შეიძლება განხორციელდეს სრული, შესრულებული ნაწილობრივ, ან გაუქმდეს. უარყოფის მიზეზი იქნებოდა, ფასის დაუკმაყოფილებლობა იმ პირობებში, როდესაც საბაზრო წესრიგის გაგზავნა მოხდა. გახსოვდეთ, რომ უპირობო არ ნიშნავს იმას, რომ მჭიდრო შეკვეთა შესრულდება ნებისმიერ ფასად. მართლაც, თუ ეს ასე იყო, ბრძანებები წავიდოდა რისკზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბაზარი შორს იქნებოდა ბაზრიდან, მოვაჭრემ დაინახა ან ივაჭრა, ბრზანების გაცემისას. კიდევ ერთხელ, არსებობს დაგვიანებული ბრძანება გაგზავნილ დრო ს შორის, და დროროცა ბრძანება აღწევს ბაზარზე. ეს დაგვიანება მიიჩნევა, რომ უმოკლეს ვადებში მოხდება, მაგრამ არ შეიძლება იყოს ნულოვანი და ბაზარზე არ არის დამახსოვრებული ბრზანების გაგზავნა. შედეგად, სისტემა იკავებს უარყოფითი მოცულობის მაქსიმალურ მნიშვნელობასაც კი უპირობო საბაზრო ბრძანებებზე, სადაც მოვაჭრე მხარეს სლაიდების კონტროლი გამორთულია. ეს მნიშვნელობა ფიქსირებულია და ყოველთვის ერთგვარია თითოეული კლიენტისათვის და ყველა საბაზრო წესრიგისათვის, როდესაც მართვის ელემენტი ფასების სემცირებით გამორთულია კლიენტის მდგომარეობის მხარეს. ეს ნათელია, რომ აფერხებს ფასების შესრულებას ან ფასებისაგან მოშორებით, რომელზედაც მოქმედებდა ტრეიდერი, ან ბაზრის საერთო დონის ფასებზე. იმისათვის რომ ტავი ავარიდოთ ბრზანების უნიკალური თანხის უმრავლეს შესრულებას, თითოეული შეკვეთა მიმართულია ბაზარზე ერთჯერ. შეკვეთა არ უნ და იქნას განხილული ერთდროულად რამდენიმე ლიკვიდურობის წყაროს მიერ ან კონტრაგენტების მიერ. ტრეიდერმა უნდა ყურადღებით განიხილოს დახურვის შეკვეთის პროცესი, განსაკუთრებით, როდესაც საუბარი ეხება დიდ პოზიციებს. სავარაუდოა, რომ მსხვილი პოზიციები დაიხურება რამდენიმე ნაწილობრივი შესრულების სემდეგ და ტრეიდერმა უნდა გააკონროლოს ეს პროცესი.

მოთხოვნების მარჯასთან დაკავშირებით


სამარჟო მოთხოვნები შეკვეთის უპირობო დახურვისათვის განიხილება, როდესაც შეკვეთა იგზავნება შესასრულებლად. ჩვეულებრივ გახსნილი პოზიციის დახურვა ხშირად წარმოადგენს საანგარიშო ცანაწერის გლობალური ზემოქმედების შემცირების ან მოცილების შედეგს, რაც აღნიშნავს, რომ მარჯის მოტხოვნები კმაყოფილდება ასეთ შემთხვევ ებში, რამდენადაც წმინდა რისკის შემცირება იზრდება ხელმისაწვდომი საგარანტიო შენატანით, ანუ თავისუფალი სავაჭრო ხაზით. გარდა ამისა, ჰეჯირებულმა რისკებმა შესაძლებელია შექმნან სიტუაცია, როცა რომელიმე პიციის დახურვას მივყავართ საანგარიშო ცანაწერების გლობალური ზემოქმედების ფაქტობრივ გაზრდადე. ასეთ შემთხვევებში პოზიციის დახურვა აკრზალულია, თუ წმინდა ზემოქმედების სატანადო ზემოქმედება არ იფარება მარჯით. დახურული პოზიციის ნაწილი, დაფარული ნაწილობრივი საგარანტიო შენატანით გაიგზავნება შესასრულებლად.

პირობითი დახურვა

პირობითი დახურვა არის პირობითი საბაზრო განკარგულება, რომელიც გაცემულია დახურულ ბრძანებაში ერთ პოზიციაზე. თანხა და ფასების შემცირების კონტროლი არის პირობები, რომლებიც განისაზღვრება მოვაჭრის მიერ. პირობითი დახურვა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნაწილობრივ პოზიციის დასაკეტად. პირობითი მჭიდრო შეკვეთის შერჩევისას, მთელი პოზიციის თანხა იქნება ნაჩვენები, ხოლო მოვაჭრე შეიძლება შეცვალოს მინდორში. ასევე არის მოვაჭრე, რომელიც ახდენს მჭიდროდ განსაზღვრულ მზარდი მდგომარეობის განსაზღვრას, ან შეღავათების ნაგულისხმევ მნიშვნელობასთან ერთად პარამეტრების და პარამეტრის დაყენების ყველა ვარიანტისთვის ნაგულისხმებ მოცულობის ღირებულების გამოყენებას, ან შესაბამისი სფეროს ჩანართის ღირებულების პირდაპირი განსაზღვრით . დამოკიდებულია მხარეს პოზიციაზე, პირობითი საბაზრო წესრიგის დახურვა შეიძლება იყოს ყიდვის, ან გაყიდვის მიზნით.

პირობითი მჭიდრო შეკვეთა არის დაუყოვნებელი ან გაუქმების ბრძანება. უპირობო მჭიდრო წესრიგისგან განსხვავებით, არ იქნება შემდგომი მცდელობა პირველი მცდელობის მთლიანად ან ნაწილობრივ, შესრულებასთან დაკავშირებით და შეკვეთა დაუყოვნებლივ გაუქმდება. ნაწილობრივი შესრულების შემთხვევაში, დარჩენილი თანხა, რომელიც არ შესრულებულა, დაუყოვნებლივ უქმდება უარზე.

მჭიდრო შეკვეთა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ზემოქმედების შემცირების, შემცირების ან გაზრდის მიზნით.

პარამეტრები


რაოდენობა: რაოდენობა პირობით დახურვის ბრზანებაზე შესაძლებელია გაიგზავნოს ტრეიდერის მიერ მთლიანი პოზიციის თანხაზე, ამრიგად გაგრძელდება ნაწილობრივ ან დაიხურება სრულად. პირობითი დახურვის ბრზანება გამოდის ეკრანზე სრული პოზიციის ოდენობით და შესაძლებელია ველის ჩამატება.

ფასების შემცირება: შესაძლებელია ფასების შემცირების კონტროლი და მისი ღირებულება განისაზღვრება ტრეიდრის მიერ რაოდენბით ან ღირებულების ველზე ჩამატებით

დამუშავება


პირობითი დახურვის ბრზანება ხელმისაწვდომია სწორი დაკლიკების მეშვეობით სამიზნე პოზიციაზე პოზიციის სტრუქტურის pane-ში და არცევითი კოდის არჩევით დახურვა. პირობითი დახურვის ფანჯარა იხსნება, გამოდის პოზიციის ნომერი, პოზიციის სრული ოდენობა და პოზიციის ნაწილის ველი პირობითან დაიხურება და ფასების შემცირება გააკონტროლებს შესამოწმებელ ყუთს ასოციებული ველის ღირებულებით. ბრზანება იგზავნება გაგზავნის ღილაკზე დაწკაპუნებით.

პირობითად დახურული ბრზანება პოზიციის სტრუქტურის ფანჯრიდან.


screenshot

პირობითი დახურვის ფანჯარა


screenshot

გაფრთხილება

პირობითი დახურვის შეკვეთა არ არის ხელმისაწვდომი პოზიციის ნაკრებიდან და შეუძლებელია დამუშავდეს ჯგუფში რამდენიმე და განსხვავებულ პოზიციაზე. ეს შეუძლებლობა სავალდებულოა საერთო პოზიციის ოდენობისათვის, რომელიც შესაძლებელია იყოს განსხვავებული ერთი პოზიციიდან მეორეზე, ასევე თეორიულად ფასების შემცირების პირობა შესაძლებელია განისაზღვროს რამდენიმე პოზიციის დასახურად ერთი ბრძანების მეშვეობით და საშუალებას აძლევს ოფციას გამოიყენოს ფასების შერწყმის ღირებულებაყველა საბაზრო შეკვეთისათვისიმისათვის, რომ განხილულ იქნას ფასების შემცირების უნიკალური პირობა დახურვის განსხვავებულიპირობისათვის მსგავსსიტუაციაში.

ინფორმაცია

ტრეიდერებს შეუძლიათ შეამოწმონ პოზიციების სტრუქტურა ვიდრე დაამუსავებენ პირობით დახურვას. ეს შესაძლებელია გამოდგეს ჰეჯირებული პოზიციის შერწყმისათვის, სრულად ან ნაილობრივ, ვიდრე დაიხურება პირობითან ერთ-ერთი ჰეჯირებული ექსპოზიციის კომპონენტი.

შესვლის შეჩერება

ტრიგერული ბრძანებები აუცილებელია საბაზრო ტრიგერისათვის იმისათვის, რომ გაიგზავნოს შესასრულებლად. ამ ტიპის ბრზანებისათვის, ტრიგერები მოითხოვება შეჩერებისა და ლიმიტის ბრზანების შესასრულებლად. ტიპიურად, ტრიგერული ბრძანებები რჩება მოლოდინის რეჟიმში მისი შექმნის მომენტისათვის ვინადიდან მათი შესასრულებელი პირობები არ არის დადგენილი შექმნის დროისათვის. ეს არ ნიშნავს, რომ როგორც წესი, ტრიგერირებული შეკვეთა შეუძლებელია შესრულდეს დაუყოვნებლივ როდესაც შექმნილი და გაგზავილია. თუ ტრიგერირი ან პირობები დადგენილია დაუყოვნებლივ კმაყოფილდება ბაზრის მიერ ბრძანების შექმნის მომენტისათვის, ვიდრე დაუყოვნებლივ გაგზავნილი შესასრულებელი ბრძანებისათვის.

ტრიგერირებულმა ბრზანებებმა შესალოა მოიცვას ან არმოიცვას დასვენების პირობები შესასრულებელი ფასზე ტრიგერის მსგავსად. მსგავსი დასვენების პირობები, როდესაც ის არსებობს, შეიძლება ან არ სეიძლება იმყოფებოდეს ტრეიდერის კონტროლს ქვეშ ვინაიდან წამკითხველი დაინახავს აღწერილობას თთოული შეკვეთის ტიპის მიხედვით.

ამუშავების სემდეგ ნებისმიერი ინიცირებული სეკვეთა ან შესრულდება ან გადაიდება სრულად ან ნაწილობრივ. თუმცა გადადებული ინიცირებული შეკვეთები არ არის გადადებული უარის საფუძვლით: ისინი განმეორებით წარმოდგენილია, თუ არსებობს შესრულების შესაძლებლობა, დაუყოვნებლივ ან მოგვიანებით, პირობებიდან გაომდინარე, რომელიც დადგენილია შეკვეთაში. ინიცირებული შეკვეთების ტიპიდან გამომდინარე, ტრიგერის სტატუსი და შეკვეთის დიენტიფიკაცია შეიცვლება ასევე შესრულების მცდელობის გაუქმების შემდეგ.

თუ უფლებამოსილება შეკვეთებსათვის არ არის ცართულია, ხოლო რეჟიმი გამორთლია ერთი დაჭერით, იმ შემთხვევაში, როდესაც ინიცირებული შეკვეთა გაიგზავნება პირობები, რომელიც დაუყოვნებლივ კმაყოფილდება იმდინარე ბაზრით, არ არსებობს წინასწარი გაფრთხილება, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ თუ შეკვეთა ჩაიშვება მისი შექმნისთანავე ტრეიდერებმარომლებიც ფართოდ იყენებენ „ერთი დაკლიკების რეჟიმს“ დაწვრილებით უნდა შეამოწმონ საკუთარი ინიცირებული შეკვეთები, ვიდრე გააგზავნიდნენ, იმისათვის, რომ განისაზღვროს რამდენად შეესაბამება პირობები მათ მიზნებს, და თუ ასეთი შეკვეთა გაიგავნება შესასრულებლად მისი შექმნის შემდეგ.

შეჩერების შეკვეთა იგზავნება ბაზარზე გამოსვლისას, თუ საბაზრო ფასს უნდა მიაღწიოს წინასწარ განსაზღვრულმა დონემ. ჩვეულებრივ ის გამიყენება ბაზარზე გამოსვლის მცდელობისათვის უახლოესი ტრენდის მიმართულებით.

შესვლის შკვეთები კარგია მის გაუქმებამდე. ის რჩება მოლოდინის რეჟიმში მანამდე, ვიდრე არ შესრულდება და არ გაუქმდება არც ტრეიდერის არ მარჟის მომსახურე მიზეზების გამო. შეჩერების ბრზანებები - ეს არის ბრძანება გახსნაზე და შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ექსპოზიციის მოხსნის, მოწყობის, შემცირების ან გაზრდისათვის.

შესრულების ფასი შესაძლებელია შეიზღუდოს ან არა. შეზღუდვა შესრულებისათვის განისაზღვრება ფასების სემცირების მართვს ელემენტის მეშვეობ, განსაკუთრების ტრიგერის ფასებთან დაკავშირებით და დგინდება წესრიგის ზღვარი. შესვლის სტოპ - ბრძანება ფასების სემცირების გამოყენებით განისაზღვრება როგორც STOP LIMIT ბრძანება.

შესვლის ბრზანებების შცერება ფასების სემცირების მართვის დახმარებით ხდება ლიმიტირებული ბრძანებებით მას შემდეგ, როგორც კი გამოიძახებენ და საბოლოოდ გაუქმდება. სრული შეკვეთა ან თანხა, რომელიც ვერ შესრულდა ჩაშვებისას, რჩება მოლოდინში როგორც საჯარიმო ბრძანება ფასის ჯარიმის მოსახსნელად, განსაზღვრული როგორც საწყისი სტოპ-ფასი, კორექტირეული ფასების შემცირების მნიშვნელობით, გამოყენებული საწყისი STOP ORDER-ით. შეკვეთა შესრულდება, თუ ბაზარი მიაღწევს ზღვრულ დონეს მოგვიანებით. თუ ტრეიდერს არ სურს დაიცვას ლიმიტ ბრძანება, მან ხელით უნდა გააუქმოს. მას შემდეგ რაც STOP-ის შეყვანის წესი გადაიქცევა STOP LIMIT-ად, დამუშავების წესი და STOP LIMIT-ის შესრულების წესი გამოიყენება.

გამწევი საშუალება & OCO

გაიქაჩოს stop entry ბრძანების ტრიგერი. ტრიგერის ფასი რეგულირდება როგორც კი საბაზრო ფასი გადაიწევს ტრეიდერის მიერ განსაზღვრული თანაბარი მნიშვნელობიდან შემდეგ ნაბიჯზე, კოჰერენტული მიმართულებით შეკვეთის მხარეს. ფასი, რომელთანაც გვხვდება გაქაჩვის ეტაპი - ეს არისს აბაზრო ფასი ტრეიდინგის ოფციის მიწოდების მომენტისათვის და მიეთიტება როგორც საბაზისო ფასი. საბაზისო ფასი იგზავნება შეტყობინებების კატალოგში გაგზავნისას. დასკვნითი პარამეტრი შესაძლოა ცაირთოს და განისაზღვროს მხოლოდ არსებული ბრზანების გამოცემით.

ბრძანების შექმნა

screenshot

ბრძანების რედაქტირება

ყიდვის ბრძანების შეჩერება #37682365 აირჩევა და საჭროა სწორი დაწკაპუნება მენიუს Edit order

screenshot

ბრძანების ტიპი არის STOP(LIMIT) იმიტომ რომ ეს არის შსვლის ბრზანების სეჩერება, და ლიმიტი იმიტომ რომ ეს არის ფასების შემცირების შესაძლებლობა.

დაამატეთ შესვლის ბრძანება pop-up ფანჯარაში გაქაჩვის შესაძლებლობამდე.

screenshot

დაამატეთ შესვლის ბრძანება pop-up ფანჯარაში გაქაჩვის შესაძლებლობის შემდეგ.

screenshot

გაქაჩვის მახასიათებლის მიწოდების სემდეგ, გზავნილი კატალოგი გზავნის გაქაჩვის შეჩერების ეტაპს საბაზისო ფასისათვის.


ბრძანება #37682365 არის ახლა გაქაჩვის შეჩერების ბრძანება

screenshot

ბრძანების ტიპი შეიცვალა და ამჟამად არის Trail STOP.

გაქაჩვის მნიშვნელობა ნაჩვენებია ტრიგერის შემდეგ და ზღვრული პირობები შეკვეთის ფანჯრის ფასის სვეტში.

გაქაჩვის მახასიათებლის დამატების მოქმედება შესვლის შეჩერების ბრძანებაზე არ გასცემს სხვა ბრძანებას ორიგინალის ნაცვლად. შედეგად, ბრძანება და პოზიციის საიდენტიფიკაციო ნომრები რჩება იგივე.

გაფრთხილება

საბაზისო ფასი, რომელიც აუცილებელია საბაზრო ფასის გამოკვლევისათვის ეტაპის დასრულებასთან დაკავშირებით წარმოადგენს საბაზრო ფასს ტრეილინგ ფუნქციის მიწოდების მომენტისათვის. იმ შემთხვევაში თუ „ჩანაწერის რედაქტირების“ ფანჯარა რცება გახსნილი, საბაზრო ფასი, როდესაც გამოდის საბოოო ვერსია, შესაძლებელია მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს საბაზრო ფასისაგან ოფციის არჩევის მომენტისათვის ამიტომაც ტრეიდერებმა უნდა თვალყური ადევნონ საბაზისო ფასს, რომელიც დაკავშირებლია რაიმე ტრეიდ-ბრზანებასთან, ბაზრის დონის სწორი შეფასებისათვის, რაზეც ნავარაუდებია ტრეილინგ-ნაბიჯის კორექტირება.

ინფორმაცია

ტრეიდერს აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს სტოპ - ბრზანების ტიპი, ტრიგერის ფასი და ის, და სხვა იმავდროული პარამეტრი ტრეილინგ-ფუნქციის დამატებით.

პარამეტრები

შესასრულებელი შეკვეთის თანხა განსაზღვრულია ტრეიდერის მიერ. შეუსრულებელი თანხის ღირებულება არის ერთი ნაკრები და შესაძლებელია მოდიფიცირება ბრზანების შესასრულებლად და შესაძლებელია შეიცვალოს ბრძანების შექმნის შემდეგ და ვიდრე იმყოფება მოლოდინის რეჟიმში.

მხარე: ყიდვის ან გაყიდვის წესი, განსაზღვრული ტრიდერის მიერ.

შესვლა: ბმული საბაზრო მხარეს და ტრიგერულ ფასზე.

საბაზრო ორიენტირი: Bid >=, Bid <=, Ask >=, Ask <= წარმოადგენს საბაზრო ცვალებადობას რომელიც უნდა შემოწმდეს ტრიგერულობაზე.

ფასების შემცირება: შესრულებისავის დასაშვები გადახრა, ტრიგერული ფასის მსგავსი, განსაზღვრულია ტრეიდერის მიერ.

 • თუ გაჩერდება ტრიგერული ბრზანება არის საბაზრო ბრძანება.
 • თუ მუშაობს, ტრიგერული ბრზანება არის ლიმიტირებული ბრზანება, რომლის ლიმიტი განისაზღვრება როგორც ფასების შემცირების დასაშვები ოდენობა ტრიგერული ფასის მსგავსად.

ტრეილინგ პარამეტრები

ტრეილინგ ნაბიჯი: ტრეილინგ ნაბიჯის ოდენობა განსაზღვრულია pips. ნაბიჯი არ უნდა იყოს The 10 pips-ზე ნაკლები.

შეტყობინებების გაგზავნა

შესვლის მოქმედების შეჩერების ბრძანება და თანამიმდევრობა ჩაწერილია შეტყობინებების კატალოგში, მოქმედების კატალოგში, სავაჭრო კატალოგში და სხვა საანგარიშო ნაწილებში.

დამუშავება

შესვლის ბრძანების შეჩერება დადგენილია და გაშვებულია ნებისმიერი სრული სავაჭრო ფანჯრის პირობითი შეკვეთის აღჭურვილობით.

ყიდვის ბრზანების შეჩერება თუ შეთავაზებულია ფასი >=

სტოპ-განაცხადის ყიდვის ბრძანება გასცემს ყიდვის ბრძანებას, როდესაც შეტავაზების საბაზრო ფასი ტოლია ან აჭარბებს ტრიგერულ ფასს. ის რჩება მოლოდინის რეჟიმში საწინააღმდეგო შემთხვევაში და კარგია მის გაუქმებამდე.

თუ ფასების შემცირების კონტროლი გამორთულია, ყიდვის ბრზანება გაგზავნილია ბაზარზე ტრირეგირების დროს.

თუ ფასების შემცირების კონტროლი ჩართულია, ყიდვის ბრძანება იგზავნება ტრიგერირების დროს. ყიდვის ბრძანების შეჩერება თუ შეთავაზებული ფასია>= (ბაზარზე)

screenshot

ყიდვის ბრძანების შეჩერება თუ შეთავაზებულია ფასი >= (ლიმიტირებული ტრიგერზე)

screenshot
screenshot
screenshot

გაფრთხილება

ერთი დაკლიკების რეჟიმი, თუ ბრძანება და ტრიგერული ფასი ტოლია ან ქვემოთ მოცემული მიმდინარე საბაზრო შეთავაზებული ფასი, ბრძანება დაუყოვნებლივ გადაიგზავნება შესასრულებლად.

ყიდვის ბრძანების შეჩერება როდესაც გაკეთებულია მოთხოვნა >=

ყიდვის ბრზანების შეჩერება ჩაშვებულია ბრძანებით როდესაც ბაზრის მოთხოვნილი ფასი ტოლია ან აღემატება ტრიგერულ ფასს. რცება მოლოდინის რეჟიმში სხვად=გვარად და კარგია მის გაუქმებამდე.

 • თუ ფასების შემცირების კონტროლი გამორთულია, ყიდვის ბრძანება გაგზავნილია ბაზარზე ტრიგერირების დროს.
 • თუ ფასის შემცირების კონტროლის ჩართულია, ყიდვის ბრძანება გაგზავნა ,ლიმიტირებულია როდესაც ხდება ტრიგერირება.

ყიდვის ბრძანების შეჩერება თუ ითხოვს >= (ბაზარზე)

screenshot

ყიდვის ბრძანების შეჩერება თუ ითხოვს >= (შეზღუდული)

screenshot
screenshot
screenshot

გაფრთხილება

ერთი დაკლიკების რეჟიმი, თუ ბრძანება და ტრიგერული ფასი ტოლია ან ქვემოთ მოცემული მიმდინარე საბაზრო შეთავაზებული ფასი, ბრძანება დაუყოვნებლივ გადაიგზავნება შესასრულებლად.

გაყიდვის ბრძანების შეჩერება როდესაც შეთავაზებულია ფასი <=

გაყიდვის ბრძანების შეჩერება გასცემს გაყიდვის ბრძანებას როდესაც საბაზრო შეთავაზებული ფასი ტოლია ან ტრიგერულ ფასზე ქვემოთაა. რჩება სხვაგვარად მოლოდნის რეჟიმში და კარგია მის გაუქმებამდე.

 • თუ ფასების შემცირების კონტროლი გამორთულია, გაყიდვის ბრძანება გაგზავნილია ბაზარზე ტრიგერირების დროს.
 • თუ ფასების შემცირების კონტროლი ჩართულია, გაგზავნილი გაყიდვის ბრძანება შეზღუდულია ტრიგერირების დროს.
screenshot

გაყიდვის ბრზანება შეჩერებულია თუ შეთავაზებულია ფასი <= (შეზღუდულია)

screenshot
screenshot
screenshot

გაფრთხილება

ერთი დაკლიკების რეჟიმი, თუ ბრძანება და ტრიგერული ფასი ტოლია ან ქვემოთ მოცემული მიმდინარე საბაზრო შეთავაზებული ფასი, ბრძანება დაუყოვნებლივ გადაიგზავნება შესასრულებლად.

გაყიდვის ბრზანების შესრულება როდესაც გაკეთებულია მოთხოვნა <=

გაყიდვის ბრძანების შეჩერება გასცემს გაყიდვის ბრძანებას როდესაც საბაზრო შეთავაზებული ფასი ტოლია ან ტრიგერულ ფასზე ქვემოთაა. რჩება სხვაგვარად მოლოდნის რეჟიმში და კარგია მის გაუქმებამდე.

 • თუ ფასების შემცირების კონტროლი გამორთულია, გაყიდვის ბრძანება გაგზავნილია ბაზარზე ტრიგერირების დროს.
 • თუ ფასების შემცირების კონტროლი ჩართულია, გაგზავნილი გაყიდვის ბრძანება შეზღუდულია ტრიგერირების დროს.

გაყიდვის ბრძანება შეჩერებულია თუ გაკეთებულია მოთხოვნა <= (ბაზარზე)

screenshot

გაყიდვის ბრძანება შეჩერებულია თუ გაკეთებულია მოთხოვნა <= (ლიმიტირებული ტრიგერზე)

screenshot
screenshot
screenshot

გაფრთხილება

ერთი დაკლიკების რეჟიმი, თუ ბრძანება და ტრიგერული ფასი ტოლია ან ქვემოთ მოცემული მიმდინარე საბაზრო შეთავაზებული ფასი, ბრძანება დაუყოვნებლივ გადაიგზავნება შესასრულებლად.

შესრულების პროცესი

მას შემდეგ რაც შეიქმნება შეჩერების ბრძანება იმ პირობით, რომ ჩაშვების პირობა ჯერ კიდევ არ არის შესრულებული; შეკვეთა რჩება მოლოდინის რეჟიმში. უფრო მეტიც, როგორც კი შეკვეთა მიღებულია სერვერზე, ჩაშვება და შეკვეთის დამუშავება მეტად აღარაა დამოკიდებული კლიენტის აპლიკაციის სტატუსზე. როგორც კი ბაზარი მიაღწევს ტრიგერს ბაზრის ეტალონური კრიტერიუმით, შეკვეთა იგზავნება შესასრულებლად ან ლიმიტირებული შეკვეთის სახით.

გაფრთხილება

ტრიგერის ფასი არ წარმოადგენს შესრულების ფასს. თუ ფასების სემცირების მართვა არ არის ცართული და ფასების შმცირების მნიშვნელობა დადგენილია რომ არის ნულის ტოლი, სავსებით სავარაუდოა, რომ შესრულების ფასი განსხვავდება ტრიგერის ფასისაგან. როდესაც მიიღწევა ტრიგერის ფასი, ის იწვევს შეკვეთის ბაზარზე გაგზავნას, და ამ დროს საბაზრო ფასი შესაძლებელია, რომ აღემატებოდეს ტრიგერის ფასს, მაშინ შესრულების ფასი დამოკიდებულია პირობაზე, რომელიც დადგენილია შესასრულებლად. თუ ფასების სემცირების პირობა ჩართულია და მისი მნიშვნელობა დადგენლია, რომ არის ნული, ექსპლუატაციაში შესვლის შეჩერების ბრძანება წარმოიშობა არასტაბილური საბაზრო ფაზის დროს, და სავსებით გასაგებია, რომ ლკვიდურობა მეტად აღარ იქნება ხელმისაწვდომი ჩაშვების ფასის მიხედვით.

საგარანტიო შენატანის მოთხოვნები

საგარანტიო შენატანის მოტხოვნები შესვლის ბრზანების შეჩერებისათვის გამოითვლება, როდესაც ბრძანება გაგზავნილია მხოლოდ შესასრულებლად. საგარანტიო შენატანი არ დარეზერვდება იმ დროით რა დროითაც შესვლის სეჩერების ბრზანება რცება მოლოინის რეჟიმში. საგარანტიო შენატანი რომ არ იყოს აკმარისი შესრულების სრულად დასაფარად საბაზრო შეკვეთაზე, სეკვეთის ნაწილი რომელიც არ იფარება საგარანტიო შენატანით გაუქმდება და მხოლოდ ის ოდენობა დარჩება რომელიც იფარება საგარანტიო შენატანით და გაიგზავნება შესასრულებლად.

შეზღუდული შესვლა

ლიმიტირებული შესვლა არის მოლონის რეჟიმში მყოფი შესვლა, წინასწარ განსაზღვრული ფასით ფასიანი ქაღალდის ყიდვის ან გაყიდვისათვის, ლიმიტირებული ფასისათვი, რომელიც უკეთესია ვიდრე მიმდინარე საბაზრო ფასი.

როგორც კი აბაზრო ფასი აღწევს ლიმიტირებულ ფასს, ბრზანება ტრიგერირდება. შესრულების ფასი შეუძლებელია იყოს ლიმიტირებულ ფასზე ცუდი. ეს ნიშნაბს, რომ არ არის ნეგატიური ფასების შემცირება, ასევე არ არის გარანტია რომ ბრზანება შევსებულია (სრულად) როდესაც ხდება ტრიგერირება.

ლიმიტირებული შეკვეთა შესაძლებელია ტრიგერირდეს ან გაუქმდეს, თუ საუკეტესო ხელმიაწვდომი ფასი ცუდია ლიმიტირებულ ფასზე. ეს შესაძლებელია გარემოება, როდესაც საბაზრო ფასი სწრაფად ხტება უკან ლიმიტირებული ფასიდან.

ბრძანების შექმნა

ბრძანების ეს პარამეტრები და პირობები შესაძლებელია გაიგზავნოს ტრეიდერის მიერ ბრზანების შექმნისას.

ოდენობა: ბრძანების ოდენობა განსაზღვრულია ტრეიდრის მიერ. შეუსრულებელი ოდენობა არის ერთი მოცემულობა და შესაძლებელია მოდიფიცირდეს ბრზანების შექმნისას და ბრზანების მოლოდინის რეჟიმის ხანგრძლივობის მიხედვით.

მხარე: ბრზანების მხარე, ყიდვა ან გაყიდვა

შესვლა: ბრზანების ტრიგერირებული ფასი რომელიც ასევე მუშაობს როგორც ლიმიტირებული ფასი. ბრძანების შექმნისას, ლიმიტირებული ფასი ტრიგერირებულ ფასთან შედარებით დადგენილია რომ არის უკეთესი მიმდინარე საბაზრო ფასთან შედარებით.

ინფორმაცია

თუ ტრიგერი დადგენილია საბაზრო ფასის ფარდი ან დაბალი ფასი ბრძანების შექმნისას, ბრძანება გადის დაუყოვნებელი ტრიგერირების და შესრულების რისკს.

ბრძანების მოქმედების ვადის ამოწურვისას, რომელიც დადგენილია GTC მნიშვნელობისათვის (გაუქმებამდე) და მოგვიანებით ცვლილებამდე. გადახდის დაყოვნება და მოგების მოხსნის ბრძანება შესაძლებელია დაემატოს ბრძანების შექმნას.

მოცემული პარამეტრებით ტრეიდერს შეუძლია შექმნას ყიდვისა და გაყიდვის ბრძანების ლიმიტი შემდეგი პირობების დაცვით.

ბრძანება ტრიგერის მხარე შესრულების ფასი მიმართულება გამოტანილია შეკვეთის ეკრანზე
ლიმიტირებული ყიდვა ASK ASK, at limit price or lower Long BUY ASK <= (LIMIT)
ლიმიტირებული შეთავაზება შეტავაზება ლიმიტირებულ მოკლე გაყიდვის შეთავაზება => (ლიმიტი)

პარამეტრების განსაზღვრის შემდეგ, მოვაჭრე წარადგენს ბრძანებას. თუ მიღებულია და დადასტურებულია ბრძანება სერვერზე რჩება, მოლოდინის რეჟიმი ვიდრე არ ტრიგერირდება გაუქმდა ან იწურება (დამოკიდებულია პარამეტრებზე).

მაგალითები

ყიდვის მოთხოვნა <= (1.2000)

ეს შესყიდვის ლიმიტის შეკვეთა ტრიგერირებული, თუ მოთხოვნის ფასი ტოლია ან 1.2000 ქვემოთაა და არ შეიძლება შევსებული ფასი იყოს უფრო მაღალი (უარესი) ვიდრე 1.2000.

პლატფორმის შეტყობინება:

Order ACCEPTED: #38104097 ENTRY BUY 5 mil. EUR/USD @ LIMIT 1.2000 IF ASK <= 1.2000 - Position #8999696
გაყიდვის შეთავაზება => (1.2000)

ეს შესყიდვის ლიმიტის შეკვეთა ტრიგერირებული, თუ მოთხოვნის ფასი ტოლია ან 1.2000 ქვემოთაა და არ შეიძლება შევსებული ფასი იყოს უფრო დაბალი (უარესი) ვიდრე 1.2000.

პლატფორმის შეტყობინება:

Order ACCEPTED: #38104096 ENTRY SELL 5 mil. EUR/USD @ LIMIT 1.2000 IF BID => 1.2000 - Position #8999697

ბრძანების შესრულება:

მას შემდეგ, რაც ლიმიტირებული შესვლის ბრძანება შეიქმნა და მიღებულია, ის კვლავ გაგრძელდება სტატუსის გარეშე, ან გაუქმდება

ბრძანება ტრიგერირებულია როდესაც საბაზრო ფასი აღწევს ტრიგერულ ფასი.

როგორც კი ტრიგერირებული შეკვეთის შერულება დაიწყება. დადასტურებულია თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საგარანტო შენატანი დაფაროს ბრძანების სრული ოდენობის შესრულება. უქმდება ბრძანების ნაწილი რომლითაც არ იფარება საგარანტიო შენატანი. ბრძანების ნაწილისათვის, რომელიც იფარება საგარანტიო შენატანით, ყიდვის ლიმიტის შესაბამისად გაყიდვის ლიმიტი იგზავნება შესასრულებლად.

ინფორმაცია

ფაქტი, რომზღვრული შესვლის ბრძანება ტრიგერირებულია და გაიარა ფასიანი ქაღალდების მოტხოვნები არ იძლევა შევსების გარანტიას. შესლის ლიმიტის ბრძანება შესაძლებელია ტრიგერირდეს და არა გაუქმდეს, თუ საბაზრო ფასი სწრაფად ეცემა ლიმიტირებული ფასიდან და/ან საუკეტესო ხელმისაწვდომი ფასი უბრუნდება ლიმიტირბულ ფასზე ცუდს

ბოლომდე შევსებული ბრძანება

თუ ბრძანება ბოლომდეა შევსებული:

 • პოზიცია იხსნება ბრზანების სრულ ოდენობაზე

სანიმუშო გზავნილი გვიჩვენებს, რომ ბრზანება სრულად შეივსო:

Order #542796178 FILLED at 1.2000 (#542796178 Parent Order #542795918 LIMIT BUY 0.1 mil. EUR/USD @ LIMIT 1.2000 IF ASK <= 1.2000 EXPIRES: GTC) - Position #142684107.
ბრძანება ნაწილობრივ შეივსო

ლიმიტირებული შესვლის ბრძანება ნაწილობრივაა შევსებული როდესაც ლიკვიდურობა რომელიც ხელმისაწვდომია ლიმიტირებული ფასით ან უკეთესია, არ არის საკმარისი ბრზანების სრული ოდენობის შესავსებად ან ხელმიასაწვდომი საგარანტიო შესატანი შეუსაბამოა.

შეზღუდული ლიკვიდურობა შეზღუდული ფასით

თუ ბრძანება ნაწილობრივ შეივსო ლმიტირებული ლიკვიდურობის გამო ლიმიტირებული ფასით ან უკეთესით:

 • პოზიცია გახსნილია ნაწილობრივი ოდენობით
 • ლიმიტირებული შესვლის ბრზანება მიწოდებულია დარცენილ ნაწილზე, რომელიც რჩება ტრიგერულობამდე ან გაუქმებამდე
 • შესაძლებელია მრავლობითი ნაწილობრივი შევსება

მაგალითის მესიჯი ნაწილობრივ შევსებულ შეკვეთაზე:

Partial fill: 2'000'000 of 5'000'000 @ 1.2000 for #542796728 LIMIT BUY 2 mil. EUR/USD @ LIMIT 1.2000 IF ASK <= 1.2000 EXPIRES: GTC - Position #142684266

მაგალითის მესიჯი გვიჩვენებს ლიმიტირებული შესვლის ბრზანებას შეუვსებელ ნაწილზე (ჯერ კიდევ):

Order ACCEPTED: #542796811 Parent Order #542796728 LIMIT BUY 3 mil. EUR/USD @ LIMIT 1.2000 IF ASK <= 1.2000 EXPIRES: GTC - Position #142684266
შეუფრებელი საგარანტიო შენატანი

თუ ბრძანება ნაწილობრივ ივსება შეუფერებელი საგარანტიო შენატანით:

 • პოზიცია გახსნილია მაქსიმალური დასაშვები ოდენობით

ნიმუშის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ პოზიცია შეივსო მხოლოდ მაქსიმალური ნებადართული ოდენობით შეუფერებელი საგარანტიო შენატანის გამო:

Order #542797414 FILLED at 1.20128 (#542797414 LIMIT BUY 0.227264 mil. EUR/USD @ LIMIT 1.2000 IF ASK <= 1.2000 EXPIRES: GTC) - Position #142684365. Insufficient margin. Filling maximum allowed amount: 227'264

შეკვეთის უარყოფა

ლიმიტირებული შესვლის ბრძანებები უარყოფილია, როდესაც საუკეთესო ხელმისაწვდომი ფასი უარესია ლიმიტის პირობაზე ან ტრეიდერისთვის არ არსებობს ხელმისაწვდომი ზღვარი.

საუკეთესო ხელმისაწვდომი ფასი, ვიდრე ლიმიტი

თუ ბრძანება უარყოფილია, როგორც საუკეთესო ხელმისაწვდომი ფასი არის უარესი, ვიდრე ლიმიტი ფასი:

 • პოზიცია არ არის გახსნილი
 • ხელახლა გადაგზავნილია ლიმიტის შესვლის ბრძანება

ნიმუშის გამალითი გვიშვენებს, რომ ბრძანება უარყოფილია და ახიდან გადაიგზავნება:

Order ACCEPTED: #385994237 Parent Order #385994375 LIMIT BUY 0.1 mil. EUR/USD @ LIMIT 1.2000 IF ASK <= 1.2000 - Position #926873142 Order has been rejected by interbank party. System will resubmit this order
საგარანტიო შენატანი არ არის ხელმისაწვდომი

თუ ბრძანება გაუქმდება საგარანტიო შენატანი არ იქნება ხელმისაწვდომი:

 • პოზიცია არ არის გახსნილი
 • ხელახლა გადაგზავნილია ლიმიტის შესვლის ბრძანება

ნიმუშის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ ბრძანება გაუქმდა და საგარანტიო შენატანი არ არის ხელმისაწვდომი:

The order #542797980 was cancelled. No margin available.

MIT შესვლა

შესვლის MIT ბრძანება არის პირობითი ბაზარი ან ლიმიტი იმისათვის, რომ გახსნას პოზიცია; მისი მდგომარეობა გამომწვევი ფასია და მისი მთავარი მიზანი არის, რომ შეჩერდეს შეზღუდვა აღსრულების ფასზე, მას შემდეგ, რაც ბაზრის დონე ტრიგერირებულია შესვლის ბრძანებით. აღსრულების ფასის შეზღუდვა კვლავ შეიძლება განთავსდეს ნულოვანი ფასების სემცირების ღირებულებით ღირებულებით; ასეთ შემთხვევაში, MIT- ის შეკვეთის ჩანაწერი მკაცრად შეესაბამება შესვლის ლიმიტის წესს.

MIT- ის ბრძანება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ექსპოზიციის გახსნის, შემცირების ან გაზრდის მიზნით.

გაქაჩვის საშუალება & OCO

პარამეტრები

თანხა: მოვაჭრის მიერა განსაზღვრული ბრძანების შესრულების ოდენობა. ნაგულისხმევი თანხა, ისევე, როგორც ერთეული, განსაზღვრულია პრეფერენციებში და შეიძლება შეიცვალოს ბრძანების შექმნისას და სანამ ბრზანება არის მოლოდინის სტატუსით.

ფასების შემცირება: გადახდების მაქსიმალური თანხა დაშვებულია ტრიგერის ფასთან შედარებით, როდესაც ბრძანება ტრიგერირებულია და გაგზავნილია შესასრულებლად, რომელსაც განსაზღვრავს მოვაჭრე. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის პარამეტრებში მითითებული პარამეტრი და შეიძლება შეიცვალოს ბრძანების შექმნისას და სანამ ბრზანება არის მოლოდინის სტატუსით. ნებისმიერი slippage ღირებულება განსაზღვრავს ლიმიტს ფასის შესასრულებლად ტრიგერირებულ ფათან შდარებით. იმ შემთხვევაში, თუ slippage ღირებულება არის მითითებული ნულოვანი, ლიმიტი უდრის ტრიგერირებულ ფასს.

MIT შესვლა ყიდვა

ყიდვის ლიმიტი = ტრიგერი

პირობითი შესვლის ფანჯარა MIT ყიდვის ბრძანება ფასების ნულოვანი შემცირებით

screenshot

უიდვის ლიმიტი = ტრიგერირებული ფასი + ფასების შემცირების ღირებულება

პირობითი შეკვეთის ფანჯარა შესვლა Entry MIT ყიდვის ბრძანება ფასების შემცირების ღირებულებით.

screenshot

stop-loss

Stop Loss order არის უპირობო საბაზრო დახურული ბრძანება, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულ პოზიციასთან.

stop loss order ეწოდება იმიტომ, რომ ჩვეულებრივ განთავსდება ამავე დროს ექსპოზიციის მიღება და დონეზე ნეგატიური ან დაკარგვის ტერიტორიაზე. თუმცა, stop loss order შეიძლება მოგვიანებით უკვე არსებული ზემოქმედების ქვეშ მოთავსდეს და ტრიგერირება შესაძლებელია იმ დონეზე სადაც ექსპოზიცია მოგებაა, რომელიც არ იმოქმედებს ბრძანების აღსრულების პროცესზე.

stop loss order პოზიციის დახურვის გამო შესრულების სედეგი შეიძლება იყოს ექსპოზიციის მოხსნა, შემცირება ან გაზრდა.

გაქაჩვის საშუალება & OCO

stop loss-ის ბრძანების ტრიგერი შესაძლებელია გაიქაჩოს. ტრიგერული ფასი რეგულირდება ერთჯერ როგორც კი საბაზრო ფასი დაიძვრება ტრეიდერის მიერ განსაზღვრული გაქაჩვის ფარდი ღირებულებიდან პირდაპირი კოერენტით ბრძანების მხარეს. ფასი, საიდანაც დაფარვის საფეხურზე დგინდება, საბაზისო ფასის წარმოდგენის შემთხვევაში, შემოთავაზებული დასაშვები ვარიანტია წარმოადგენს საბაზისო ფასს. საბაზისო ფასი გადაგზავნილია ბრძანების შესვლისას. გაქაჩვის ვარიანტი შესაძლებელია მხოლოდ ჩაირთოს და განისაზღვრება არსებული ბრძანების დამატებით.

პარამეტრები

პოზიცია: პოზიცია, რომელსაც უკავშირდება stop loss order.

თანხა: თანხის ოდენობა არის პოზიციის ოდენობა და არ შეიძლება განისაზღვროს მოვაჭრის მიერ. შეუძლებელია stop loss order ნაწილობრივი პოზიციის ოდენობით.

გაქაჩვის ნაბიჯი: პიპსით განსაზღვრულიგაქაჩვის ნაბიჯის ღირებულება. ჩვეულებრივ, ღირებულება (PIPS- ში) არის თქვენ საინფორმაციო პანელში არსებული ერთი. 10 Pips- ის დაშორება ნიშნავს იმას, რომ თუ საბაზრო ფასი 10 პიპსზე უკეთესია, ვიდრე ფასი, რომლის მიხედვითაც განათავსეთ შეკვეთა, stop loss სამიზნე ფასი ავტომატურად გადავა იმავე მიმართულებით 10 PIPS-სათვის.

ფასი: საბაზრო ფასი, რომლის დროსაც stop loss order ტრიგერირებულია. ტრიგერი შეიძლება აირჩიოს შეთავაზებული ფასით ან მოითხოვოს ბაზრის მხარე.

როგორ დაემატოს გაქაჩვის ნაბიჯი არსებულ stop loss order

დააწკაპუნეთ Stop loss order და აირჩეთ “Edit stop loss”. ახალი ფანჯრის გამოჩენისას, შეგიძლიათ დააჭიროთ “Trailing step”. ეს ოფცია ხელმისაწვდომია ყიდვა და გაყიდვის პოზიციით, მხოლოდ Stop Loss ბრძანებებისათვის. Stop loss სამიზნე ფასი გადადის მხოლოდ ერთი მიმართულებით.

შესრულების პროცესი

stop loss order აღსრულების პროცესი აქცენტს აკეთებს აღსრულების ალბათობაზე. stop loss order განზომილება მიზნად ისახავს პოზიციის დახურვას ნებისმიერ ბაზარზე არსებულ მდგომარეობაში, განსაკუთრებით არასტაბილურ გარემოში. შედეგად, stop loss order არ შეიძლება განისაზღვროს ტრეიდერის დონეზე. მას შემდეგ, რაც შეჩერდა stop loss საბაზრო ორდერი უპირობოა და შეკვეთა პარამეტრირებულია დიუკასპოს ბანკის მიერ შემოთავაზებული საუკეთესო ფასად შესრულების მაქსიმალური ალბათობის მისაღწევად. ყველა სხვა თანასწორია, აღსრულების ალბათობა იზრდება ასეთი აღსრულების საფასურზე, ამიტომ მოვაჭრეებმა უნდა იცოდნენ ყველა ის გარემოში, სადაც stop loss order ვარიანტია. ბაზრის არასტაბილურობის გათვალისწინებით, შესრულების ალბათობა, სავარაუდოა, რომ ფსონების მოცულობებია. კლიენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ stop loss order -ის აღსრულების ფასი უფრო მეტად ითვლება, ვიდრე ჩვეულებრივი ბრძანებები ტრადიციული ბრძანებით გამოწვევის უფრო მაღალი ალბათობის გამო.

გაფრთხილება

იმის გათვალისწინებით, რომ ბრძანების რეჟიმი გამორთულია, stop loss order გასაყიდად, განთავსდება ტრიგერული ფასით, რომელიც ფარდია ან მაღალია საბაზრო შეთავაზებულ ფასზე ბრზანების გაგზავნის დროისათვის და/ან stop loss orderსაყიდლად ტრიგერული ფასით ფარდია ან ბაზრის მოთხოვნილ ფასზე დაბალია ბრძანების გაგზავნის დროისათვის, და ტრიგერირდება დაუყოვნებლივ შესასრულებლად და წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. როგორც კი ტრიგერირების პირობები დაკმაყოფილდება, ბრძანება გაიგზავნება შესასრულებლად დაუყოვნებლივ.

საგარანტიო შენატანის მოთხოვნები

საგარანტიო შენატანის მოთხოვნები stop loss order გამოითვლება, როდესაც ბრძანება ტრიგერირებულია და გაგზავნილია აღსრულებისათვის. თუ შეკვეთის შესრულება ვერ მოხერხდება საგარანტიო შენატანის მიზეზით, ბრძანება უარყოფილია და მოვაჭრე გაფრთხილებულია, რომ ბრძანება უარყოფილია არასაკმარისი საგარანტიო შენატანის შესახებ.

გაფრთხილება

Stop loss orders შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული იმ შემთხვევებში, როდესაც დახურვის პოზიცია გამოიწვევს ქსელის ექსპოზიციის გაზრდას და ბერკეტის გამოყენება უკვე 100% -ით მეტია, ან რომ ექსპოზიციის ზრდა გამოიწვევს ბერკეტი 100% -ზე მეტს. ასეთ შემთხვევებში, მოვაჭრეებმა ყურადღებით უნდა განიხილონ პოზიციის სტრუქტურა და განახორციელონ შესაბამისი ქმედებები. ეს სიტუაცია შეიძლება მოხდეს ჰეჯირებული გამოვლინებებით.

Take Profit

არის პირობითი ლიმიტი, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულ პოზიციასთან, მისი მდგომარეობა არის შესრულების ღირებულების აბსოლუტური ლიმიტი.

მას ეწოდება Take Profit იმიტომ, რომ ეს ჩვეულებრივ შეიქმნა ექსპოზიციის მიღების დროს და განთავსებულია, როგორც დახურული ლიმიტი უნდა გადავიდეს მოგების ტერიტორიაზე. როგორც წესი Take Profit ბრძანება შეიძლება განთავსდეს იმ დროს, როდესაც ექსპოზიცია დაკარგულია და ლიმიტი კვლავ განთავსდება დაკარგვის ტერიტორიაზე.

 • A take profit order ასოცირებულია ხანგრძლივ პოზიციასთან როგორც ლიმიტირებული ბრზანების გაყიდვის პოზიციაზე.
 • A take profit order ასოცირებული მოკლე პოციაზე არის ლიმიტირებული ბრძანება პოზიციის შესასყიდად.

Take profit აირს ბრზანება რომელიც კარგია გაუქმებამდე. ბრძანების გაუქმება შესაძლებელია შესრულდეს ტრეიდერის მიერ ნებისმიერ დროს, ან შესრულდეს ავტომატურად როდესაც პოზიცია იხურება სხვაგვარად.

ექსპოზიციის დახურვამ take profit-ის შესასრულებლად შესაძლებელია გამოიწვიოს მოხსნა, სემცირება ან ექსპოზიციის გაზრდა.

პარამეტრები

პოზიცია: პოზიცია სადაც take profit ბრძანებაა ასოცირებული.

ოდენობა: ბრძანების ოდენობა არის პოზიციის ოდენობა დეფოლტით და შეუძლებელია განისაზღვროს ტრეიდერის მიერ. არ არის შესაძლებელია განთავსდეს take profit ბრძანება ნაწილობრივი პოზიციის ოდენობაზე.

ფასი: აბსოლუტური ლიმიტირებული ფასი რომლის დროსაც პოზიცია იხურება.

დამუშავება

Take Profit Order გაიგზავნოს იმავე დროს როცა შესვლის ბრძანება გაიგზავნება ან მოგვიანებით შეიძლება დაემატოს პოზიცია. მოგების ბრძანებები შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ნაგულისხმები და ავტომატურად გაიგზავნება საბაზრო ბრძანებებს შერჩევით ვარიანტთან ერთად Apply default Take Profit to All Market Orders, არცევანის გამოყენებით. თუ ეს ასეა, Take Profit Order ავტომატურად გაიგზავნება, როდესაც ვაჭრობა ხდება უთანხმოების ფონზე, ასევე ვაჭრობა ხდება სრული სავაჭრო pane -ის პირობითი შესვლის pane -ის მეშვეობით. პირობითი თუ სრული სავაჭრო პანელის პირობითი შეკვეთა გამოიყენება, შესვლის ბრძანებების გაგზავნამდე შესაძლებელია take profit order პარამეტრების შეცვლა.

პირობითი შესვლის ბრძანება ბაზარზე Take Profit Order ავტომატურად ადგენს პარამეტრებს განსაზღვრული ინფორმაციით.

screenshot

ბრძანების pane აგზავნის Take Profit ბრძანებას #37893150 რომელიც ასოცირებულია #8955274 პოზიციასთან.

screenshot
screenshot

შესრულების პროცესი

მოგების აღების ბრძანება იგზავნება ბაზარზე შესასრულებლად როგორც კი ამის შესაძლებლობა დგება. მოგების აღების ბრძანების შესრულებისას გაყიდვა ხორციელდება შეძლებისდაგვარად სწრაფად და იმდენი ხანგრძლივობის განმავლობაში რამდენადაც ბაზარზე შეთავაზებული ფასიტოია ან აღემატება მოგების აღების ბრძანების შესრულებას. მოგების აღების რძაების შესულება საყიდლად ხორციელდება იმდენად სწრაფად და იმდენად ხანგრძლივად რამდენადსც ბაზარზე მოთხოვნილი ფასი ოლია ან დაბალია მოგების აღების ბრძანების ზღვარზე. ნეგატიური ფასების შემცირება არ არის ნებადართული მოგების ბაღების ბრძანებებზე, შესაბამისად, შესრულებული ფასი შეიძლება იყოს მხოლოდ ზღვრული ან უკეთესი.

მოგების აღების ბრძანება შესაძლებელია გაუქმდეს, ნაწილობრივი შესრულებით. ნაშტი ან შეთავაზებული საბაზრო ფასი რომელიც ახდენს მოგების აღების ბრძანების ტრიგერირებას, შესაძლებელია არ იყოს ხელმისაწვდომი როდესაც სხვა ბრძანება ეფექტურად აღწევს სავაჭრო ადგილს. უარის სხვა მიზეზი არის კონკურენტული ბრძაებების ლიკვიდურობა. უარის შემთხვევაში, მოგების აღების ბრძანება ხელახლა იგზავნება იმდენად დაჩქარებულად და ისეთი ხანგრძლივობით რამდენადაც არის შესრულების შესაძლებლობა და მოცემულია რომ არ არის გაუქმებული პოზიციის დახურვით ან არ არის გაუქმებული ტრეიდეის მიერ.

გაფრთხილება

იმ შემთხვევაში თუ ბრძანების გაგრძელების რეჟიმი გამორთულია, მოგების აღების ბრძანება გაყიდვის შესახებ განთავსებულია ლიმიტით რომელიც ტოლია ან ქვემოთაა ბაზარზე შეთავაზებუი ფასიდან ბრძანების გაგზავნის დროისათვის და/ან მოგების აღების ბრძანება განთავსებულია ლიმიტით რომელიც ტოლია ან მეტია ბაზრაზე მოთხოვნილი ფასიდან ბრძანების გაგზავნის დროისათვის, ტრიგერირდება შესასრულებლად დაუყოვნებლივ ან წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. როგორც კი ტრიგერირება დაკმაყოფილდება, ბრძანებები გაიგზავნება შესასრულებლად დაუყოვნებლივ.

ფასის შეთავაზება/შეთავაზების განთავსება

განთავსებული ბრძანებები არის ლიმიტირებული ბრძანებები სავაჭრო ადგილას, რომელსაც ხედავს სხვა შუაედური მონაწილე და საჭიროებს მოთხოვნილ საგარანტიო შენატანს მისი შექნისთანავე. ბრძანება, რომლიც განთავსებულია მხოლოდ ერთი შეაძლო პოტენციური საბაზღო ბრძანებებით იგზავნება სხვა შუალედური მონაწილის მიერ სავაჭრო ადგილას.

ფასის შეთავაზება/შეთავაზების განთავსება

BID და OFFER ბრძანებები არის ლიმიტირებული ბრანებები, რომელიც ხილულია ბაზარზე სხვა შუალედური მონაწილეების მიერ სავაჭრო ადგილას. შიდა ლიკვიდურობის გასაგრძელებლად, ამ ბრძანებებს აქვთ შესაძლებლობა ასახონ შიდა საბაზრო ბრზანებები და შესაბამისად კლიენტებს მისცენ საშუალება შეასრულონ თავიანთი საქმოანბა ბაზარზე.

Bid ფასის შეთავაზება და შეთავაზების ბრძანებ ა შესაძლებელია გამოყენებულ ასაღებად, სტაბილიზაციისათვის, შესამცირებლად ან ექსპოზიციის გასაზრდელად.

გაფრთხილება

BID და OFFER შეთავაზებები ჩანს ბაზრის სიღრმეში 100 000 ერთეულიდა ვალუტისათვის, 10 უნციიდან ოქროსათვის, 500 უნციიდან ვერცხლისათვის და 1 კონტრაქტი სხვა ფასიანი ქაღალდებისათვის. მცირე შეკვეთები არ ცანს ბაზარზე. შესრულების მეთოდი რჩება შეუცვლელი ყველა სახის ზომისათვის.

პარამეტრები

თანხა: სადეპოზიტო შეატანის თანხა ან შეთავაზება, განისაზღვრება ტრეიდერის მიერ. შეუსრულებელი ოდენობა ისევე როგორც ერთეული განისაზღვრება ინფორმაციით და შესაძლებელია მოდიფიცირდეს ბრზანების გამოცემით.

ფასი: ზღვარი სადაც განთავსდება ბრძანება. ეს გვიჩვენებს, შეუსრულებელ მიმდინარე საუკეთესო საბაზრო ფასს სავაჭრო განცხადებისას, ხოლო მიმდინარე ფასი ყველაზე უკეთ გვთხოვს საბაზრო ფასს შეთავაზების შეკვეთისათვის.

ვადის ამოწურვა: ტრეიდერის მიერ განსაზღვრული ბრძანების ვადის გასვა, ისევე როგორც კარგია გაუქმებამდე, ძალაშია მცირე ხანს ან ძალაშია კონკრეტულ სამომავლო თარიღამდე. GTC ოფციის არჩევა ხდება განუცხადებლობის გამო. თუ აირჩევენ Good For, შეუსრულებელი არის 1 წუთით. Good Till ოფცია აირჩევა, შეუსრულებელი არის მიმდინარე თარიღისათვის + 1 წუთი.

გაფრთხილება

ვადის ამოწურვისდრო, ბრძანება უქმდება ავტომატურად. თუ Good Till ოფციის არცევა ხდება და წარსული თარიღი შეყავთ, ბრძანება დაუყოვნებლივ მისი მიწოდებისთანავე.

დამუშავება

BID და / ან OFFER ბრძანების განთავსება შესაძლებელია საბაზისო და სრულ სავაჭრო პანელზე. pop-up ფანჯარა ირთვება დაკლიკებით ბრზანების ღილაკზე. pop-up ფანჯარა გვიჩვენებს ფასიან ქაღალდებს და ბრძანების მხარეს. ბრზანება იგზავნება OK ღილაკზე დაჭერით.

screenshot
screenshot
screenshot

შესრულების პროცესი

Bid და offers თავსდება ბაზარზე და ხილულია შუალედურ ბაზარზე მონაწილეების მიერ. ვინაიდან ეს არის ლიმიტირებული ბრზანებები, მათ არ სეუძლიათ ფასების ნეგატიური შემცირება. თუ სრულდება, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ მათ ლიმიტირებულ ფასებზე ან უკეთესი. Bid ჩვეულებრივ სრულდება სრულად, ან ნაწილობრივ, როდესაც საბაზრო დონე აღწევს Bids ბრძანების ლიმიტირებულ ფასს. შეთავაზებული ჩვეულებრივ სრულდება სრულად, ან ნაწილობრივ, როდესაც საბაზრო Bid დონე აღწევს ბრძანების ზღვრულ ფასს. როგორც წესი, bids და offers შეუძლია დაიჭიროს საბაზრო ბრზანება შიდა სავაჭრო მონაწილეობისაგან.

გაფრთხილება

თუ bid თავსდება ზემოხსენებულ საბაზრო ფასზე ზედა ზღვრით, ის შესაძლებელია შესრულდეს დაუყოვნებლივ. თუ შეთავაზება თავსდება მიმდინარე საბაზრო ფასის ლიმიტის ქვემოთ, ის შესაძლებელია დაუყოვნებლივ შესრულდეს.

სადაზღვევო შენათანის მოთხოვნები

მოთხოვნილი სადაზღვევო შენატანი bid და offer ბრძანებისათვის გამოითვლება და ნარჩუნდება ბრძანების შექმნისათვის. ამიტომაც, მოთხოვნილი სადაზღვევო შენატანი აუცილებელია რომ განთავსდეს bid და/ან offer ბრძანებები. თუ არ არის საკმარისი სადაზღვევო შენატანი ტრეიდერი შეზღუდულია bid და/ან offer-ის განთავსებისაგან. იმ შემთხვევაში თუ bid და/ან offer განთავსებულია, და თავისუფალი სავაჭრო ხაზი მცირდება, ეს ბრძანებები უქმდება ავტომატურად როდესაც მოთხოვნილი სადაზღვევო შენატანი ქრება.

ბრძანების ხანგრძლივობა/კანონიერება

bid და offers ბრძანებების დროის იურიდიული ძალა შესაძლებელია განისაზღვროს ტრეიდერის მიერ. დამოკიდებულია არჩეულ ოფციაზე, იმისათვის, რომგაუქმდეს ავტომატურად როგორც კი იურიდიული ძალა ამოიწურება.

გაფრთხილება

დროის ზონა, რომელიც მისაღების დღეს და დროის განსაზღვრება არის GMT დროით. კლიენტებს უნდა ეცნობოთ დროის განსხვავების შესახებ GMT დროისა და მათ სასურველ დროის ზონას შორის.

GTC

Bid/Offer ბრძანებები შესაძლებელია იყოს კარგი ვიდრე გაუქმდება ბრძანებები, ეს არის შეუსრულებელი ვადაამოწურული ოფცია.

GTC-ის მითითება ირთვება ბრძანების პანელის ვადის ამოწურვის სვეტში.

screenshot

განახლება გვიჩვენებს მიმდინარე საბაზრო შეტავაზებას ამ მოითხოვს ფასს, რომელიც დამოკიდებულია ბრძანების გვერდზე.

screenshot

Good For

Bid/Offer ბრძანებები შესაძლებელია იყოს კარგი ხანგრძლივობისათვის ტრეიდერის მიერ, ან ოქმების რაოდენობაში ან საათების რაოდენობის მიხედვით. ეფექტური ვადის ამოწურვის თარიღი მითიტებულია ბრანების ვადის გასვლის პანელის სვეტში.

screenshot

განახლება გვიჩვენებს, რო მიმ დინარე საბაზრო ფასი ან შეთავაზებული ფასი დამოკიდებულია ბრზანების მხარეს.

Good Till

სატენდერო წინადადების / შეთავაზებების ბრძანებები შეიძლება დადგინდეს, სანამ მომავალში თარიღს განსაზღვრავს ტრეიდერის მიერ მეორე სიზუსტით. ეფექტიანი ვადის გასვლის თარიღი სვეტში შედის ბრძანებების პანელის ვადის გასვლამდე.

screenshot

დრო რომელიც გამოვლინდა შეუსრულებლობით არის მიმდინარე დრო.

screenshot

განახლება გვიჩვენებს მიმდინარე საბაზრო შეტავაზებას ან მოთხოვნილ ფასს, რომელიც დამოკიდებულია ბრზანების მხარეს და მიმდინარე თარიღსა და დროს.

მოძრავი სტოპ-ბრძანება

წინამდებარე მუხლი გვიხსნის როგორ უნდა გადაიწიოს სტოპ-მუშაობა.

თუ გამოიყენება მოძრავი სტოპ-ბრძანება, შეჩერების ბრძანებაზე ტრიგერული ფასის ცვლილება და stop loss ბრძანებები როდესაც ფასი მოძრაობს კონკრეტული მიმართულებით და გარდა წინასწარ-განსაზღვრული ზღვრისა.

თუ ფასი არ მოძრაობს იმ მიმართულებით, რომელიც მოითხოვება გაქაჩვის შეჩერებით ან ფასი არ მოძრაობს ზღვრის იქეთ, რიგერული ფასი არ იცვლება.

ინფორმაცია

გაქაჩვის შეჩერება დამოკიდებულია სერვერზე. ეს ნიშნავს, რომ ის ასევე ატიურია, როდესაც სავაჭრო პლატფორმა გამორთულია.

ზღვარი

იმისათვის, რომ გავიგოთ როგორ მუშაოსბ გაქაჩვის შეჩერება, მნიშვნელოვანია გავიგოთ თუ როგორ განსაზღვრავს საბაზისო ფასი და გაქაჩვის ეტაპები ზღვარს.

საბაზისო ფასი

შეუძლებელია მანუალურად დადგინდეს საბაზისო ფასი (სპეციფიური ღირებულებით დაბეჭდვა). თუმცა სისტემა განსაზღვრავს საბაზისო ფასს ამ წესებში:

 • იმ მომენტში, როდესაც ტრეიდერი შედის დამატებით ან ნებისმიერ დროს ტრეიდერი შეცვლის მითითებას, მიმდინარე საბაზრო ფასი განისაზღვრება როგორც საბაზისო ფასი.
 • გამონაკლისი ვრცელდება შეჩერების ბრძანების გასაცემად. საბაზრო ფასი შესვლის ბრძანების დროისათვის ტრიგერირებულია და ხდება საბაზო ფასი.
 • მას შემდეგ, რაც გაქაჩვის ბრძანებამ შეცვალა ბრძანების ტრიგერირებული ფასი, ფასი შეიცვალა ზღვარზე ავტომატურად და გახდა ახალი საბაზისო ფასი.

პლატფორმის გზავნილების მაგალითები გვიჩვენებს საწყის საბაზისო ფასს (1) და რამდენად საბაზისო ფასი იცვლება (2) გაქაჩვის შეჩერება გადააადგილებს ბრძანების ტრიგერულ ფასს:

screenshot

გაქაჩვის ეტაპი

გაქაჩვის ეტაპი განსაზღვრავს დისტანციას სადაც ზღვარი დადგენილია საბაზისო ფასიდან. დადგენილია ტრეიდერის მიერ და მინიმალური ღირებულება არის 10 pips.

ზღვარი

გამარტივებული მაგალითი გვიჩვენებს, როგორ გამოითვლება ზღვარი:

 • საბაზისო ფასი: 1.2000
 • გაქაჩვის ეტაპი: 15 pips
 • ზღვარი: 1.2015 ან 1.1985 (დამოკიდებულია შეკვეთის ტიპზე და მიმართულებაზე)

თუ ფასი მოძრაობს ზღვრის მიღმა (და სწორი მიმართულებით), გაქაჩვის შეჩერება ცვლის ტრიგერულ ფასს.

ფასის გადანაცვლება

ფასის გადანაცვლების ზომა განსაზღვრული დისტანციით საბაზისო ფასსა და პირველ ფასს შორის ზღვრის მიღმა.

ეს ნიშნავს, რომ ფასის ზღვრის ზომა ცვლადია, მაგრამ მას არ შეუძლია იყოს გაქაჩის ეტაპების ღირებულებაზე ნაკლები.

თუ გაქაჩვის ეტაპის ღირებულება არის 10 pips, ფასის რეგულირება იქნება არანაკლებ 10 pips მაგრამ ასევე შესაძლებელია იყოს დიდი.

გამარტივებული მაგალითი:

 • საბაზისო ფასი: 1.2000
 • გაქაჩვის ეტაპი: 15 pips
 • ზღვარი: 1.2015
 • პირველი ფასი გარდა ზღვრისა: 1.2021
 • ფასის გადაადგილება: 21 pips (1.2021 – 1.2000)

Stop Loss

გაქაჩვის შეჩერება შესაძლებელა დაემატოს stop loss-ის ბრზანებას:

 • არსებულ stop loss ბრძანების დამატება
 • ბრძანების დამატება არსებულ პოზიციაზე ან მოლოდინის რეჟიმის ბრძანების შეყვანა stop loss-ზე.

შეუძლებელია დაემატოს გაქაჩვის შეჩერებას როდესაც stop loss-ის ტრიგერული ფასის დადგენა ხდება ახალი შესვლის ბრძანებაზე.

პირობები

თუ ეს პირობები ემთხვევა, გაქაჩვის შეჩერების გადააანაცვლებს stop loss -ის ბრძანების ტრიგერულ ფასს ზემოთ (გრძელი პოზიცია) ან ქვემოთ (მოკლე პოზიცია):

 • საბაზრო ფასი მოძრაობს თქვენს სასარგებლოდ (ხანგრძლივი პოზიციისათვის, რომელიც ზემოთაა და მოკლე პოზიციისათვის მიმართულია ქვემოთ)
 • საბაზრო ფასი მოძრაობს ზღვრის მიღმა.

მაგალითი

ეს მაგალითი მიმართულია stop loss ბრძანებაზე ხანგრძლივი პოზიციით.

 • იყიდე EUR/USD - 1.1150 და დაუმატე SL at 1.1130 გაქაჩვის ეტაპით 10 pips
 • მიმდინარე საბაზრო BID არის 1.1149 და დადგენილია როგორც საბაზო ფასი
 • საბაზრო BID აღწევს1.1159 (= 10 pips საბაზო ფასიდან)
 • SL გადაადგილდა 1.1140 და 1.1159 ხდება ახალი საბაზო ფასი
 • Market jumps to 1.1179 (= 20 pips from base price)
 • SL გადაადგილდა 1.1160 და 1.1179 არის ახალი საბაზო ფასი

შესვლის შეჩერება

გაქაჩვის შეჩერება შესაძლებელია დაემატოს შესვლის შეჩერების ბრძანებას:

 • არსებული შესვლის შეჩერების ბრძანებაზე დამატება

პირობები

თუ ეს პირობები თანხვედრაშია, გაქაჩვის შეჩერება გადაადგილებს შესვლის შეჩერების ბრზანების ტრიგერულ ფასს ქვემოთ (ყიდვის ბრზანებებისათვის) და ზემოთ (გაყიდვის ბრძანებებისათვის):

 • საბაზრო ფასი მოძრაობს ქვემოთ (ყიდვის ბრძანებებისათვის) ან ზემოთ (გაყიდვის ბრძანებებისათვის)
 • საბაზრო ფასი მოძრაობს ზღვრის იქით.

მაგალითი

წინამდებარე მაგალითი ეხება საყიდლად შესვლის შეჩერების ბრძანებას.

 • თქვენ გინდათ იყიდოტ EUR/USD თუ ASK ტანაბარია ან დიდია 1.1150 და დაუმატეთ გაქაჩვის შეჩერება გაქაჩვის ეტაპების 10 pips
 • მიმდინარე ბაზარზე ASK არის 1.1130 რომელიც დადგენილია საბაო ფასსზე
 • ბაზრის ASK აღწევს 1.1120 (=10 pips საბაზო ფასიდან)
 • შესვლის შეჩერების ბრძანება გადაადგილდება 1.1140 და 1.1120 არის ახალი საბაზისო ფასი
 • ბაზრის ASK ვარდება 1.1100 (=20 pips საბარო ფასიდან)
 • შესვლის შეჩერების ბრძანება გადაადგილდება 1.1120 და1.1100 არის ახალი საბაზისო ფასი.

სტატუსი

Orders are managed with the orders pane. All orders are disclosed in the orders pane until they are executed, or otherwise canceled. The orders may be sorted according to the criteria of any column selected. The order of columns may also be modified.

screenshot

ბრძანების სტატუსი

ბრზანება შესაძლებელია გადაიქაჩოს და მოიმართოს მათი სტატუსის მიხედვით. ბრძანებებს შესაძლებელია ჰქონდეთ შემდეგი სტატუსი:

შესრულება

ბრძანების შესრულების ეტაპი არის დროებითი სტატუსი, როდესაც ბრძანება შესრულდება. მას შემდეგ, რაც ბრძანება მიიღება სერვერზე, ბრძანების სტატუსი უნდა შეიცვალოს. თუ ბრძანება შეინარჩუნებს სტატუსის შესრულებას, ეს არის სიგნალი, რომ პრობლემა მოხდა და კლიენტი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს Dukascopy ბანკს იმისათვის, რომ მიიღონ ბრძანების არსებული მდგომარეობის სათანადო დადასტურება. პლატფორმასთან ხელახლა კავშირის დამყარება შესაძლოა დაეხმაროთ მიმდინარე სტატუსს, თუ შეცდომა მოხდა კავშირის დაკარგვის გამო ბრზანების გაგზავნის დროს.

გაფრთხილება

შესრულების სტატუსი უნდა გადაწყდეს შეძლებისდაგვარად სწრაფად. იმ შემთხვევაში თუ ბრძანებები რჩება შესრუების სტტაუსით ხელახლა შეერთების რეჟიმით და/ან პლატფორმის გადატვირთვით, კლიენტი უნდა დაეკონტაქტოს დაუყოვნებლივ Dukascopy ბანკს ინფორმაციის მისაღებად ბრძანების მიმდინარე სტატუსის შესახებ, ეს წერილი უნდა შესრულდეს, გაუქმდეს ან არასოდეს იქნას მიღებული.

მოლოდინის რეჟიმი

ბრძანება რომელიც ელოდება ტრიგერს არის მოლოდინის რჟიმის სტტაუსით ვიდრე ხდება მათი შესრულება ან გაუქმება. მოლოდინის რეჟიმის სტატუსი ნიშნავს, რომ ბრზანებები მიღებულია სერვერის მიერ. ამის საპირისპიროდ შეთავაზებული ფასი/ოფერის ბრძანება რომელიც განტავსებუია, ტრიგერის საჭიროებით, ან ბაზარზე გაგზავნის შესრულების შესაძლებლობით. ბრზანებების პანელის გვიჩვენებს a take profit, a stop loss ან შესვლას MIT ყიდვის სეჩერების ლიმიტს და ყიდვის ლიმიტს.

ყველა ეს ბრძანება არის ტრიგერირებული ბრძანება და არის PENDING სტატუსით ვიდრე ხდება მათი ტრიგერირება ან აქვთ შესრულების შესაძლებლობა, დამოკიდებულია ბრძანების ტიპზე ან არის სხვაგვარად გაუქმებული.

screenshot

განთავსება

სატენდერო წინადადების და შეთავაზების შესახებ ბრძანებები ბაზრის შიდა ბაზრის სიღრმეშია, რომ ისინი შიდა ბაზრის მონაწილეებს ხვდებიან, ხოლო ისინი მოითხოვენ ზღვარის დათვლას, მათი სტატუსი შეაფასა როგორც PLACED, მის შესრულებამდე და გაუქმებამდე. ნაწილობრივი აღსრულების შემთხვევაში, თავდაპირველი განკარგულების დარჩენილი ნაწილი რჩება მანამ, სანამ ის მთლიანად შესრულდება ან გაუქმდება.

screenshot

პარამეტრები

დრო

ბრძანების შექმნის თარიღი და დრო.

გარე ID

გარე ბრძანების საიდენტიფიკაციო ნომერი, ეს ველი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სპეციფიური ინფორმაციის გამოსაყენებლად.

პოზიციის ID

შიდა პოზიციის საიდენტიფიკაციო ნომერი. ეს არის პირადობის საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც შეიძლება აღინიშნოს პოზიციის დაკავების შემთხვევაში, შესრულების შემთხვევაში. ასევე შეიძლება იყოს გახსნილი პოზიციის რაოდენობა ასოცირებული ბრძანებების გათვალისწინებით (როგორიცაა STOP LOSS ან TAKE PROFIT). ყველა ბრძანებას აქვს პოზიციის საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც ითვალისწინებს კიდეც მოლოდინის რეჟიმში მყოფ ბრძანებებს.

ბრძანების ID

უნიკალური შიდა საიდენტიფიკაციო ნომერი რომელიც არჭურვილია სერვერით.

ფასიანი ქაღალდები

ფასიანი ქაღალდების ბრძანება

გვერდი

BUY ან SELL

რაოდენობა

ბრძანების ოდენობა. ასოცირებული ბრძანება. ასოცირებული ბრძანება, ეს არის შესაბამისი პოზიციის ოდენობა.

ბრძანება

აბრევიატურა ბრძანება აღწერილობა
SL Stop Loss ბრძანება (შეიძლება გაიყიდოს, ან იყიდოს დასახურად)
TP Take profit ბრძანება (შეიძლება გაიყიდოს, ან იყიდოს დასახურად)
ENTRY შესვლის ბრძანება (შეიძლება გაიყიდოს, ან იყიდოს დასახურად)
BID შეთავაზებული ფასის ბრძანება (განთავსებული საყიდელი ბრძანება)
OFFER შეთავაზების ბრძანება (განთავსებული საყიდელი ბრძანება)

ფასი

ფასი: ფასის პირობები დაკავშირებულია ბრზანებასთან. ამჟრავნებს ტრიგერულ პირობებს და ფასს, და ზღუდავს შესრულების ფასს, თუ შესაძლებელია.

სტატუსი

ბრძანების მიმდინარე სტატუსი

ვადის გასვლა

ვადის გასვლა აღწერილობა
GTC კარგია შესასრულებლად, ბრზანება რჩება მოლოდინის რეჟიმში მის შესრულებამდე ან უქმდება ტრიდრის მიერ.
თარიღი დრო და თარიღი როდესაც ბრძანება ავტომატურად უქმდება.

გაუქმების ბრძანება

ნებისმიერი ბრძანება ან ბრძანებების ჯგუფი შეიძლება გაუქმდეს, როდესაც ისინი არიან მოლოდინის რეჟიმის სტატუსით. გაუქმების ვარიანტი მდგომარეობს popup ფანჯარაში, როდესაც ხდება დაწკაპუნება ბრძანებაზე ან ბრძანებების ჯგუფის შერჩევის შემდეგ. ჩარიცხვა შესაძლებელია პირდაპირ ჩარტში, თუ ჩართულია სქემის სავაჭრო ვარიანტი. ნაწილობრივი პოზიციის გაუქმება შეუძლებელია. შეკვეთის გაუქმება შეიძლება ავტომატურად, ან ხელით.

გაუქმების რეჟიმი

შეკვეთის გაუქმება შეიძლება შესრულდეს ტრეიდერის მიერ ან სისტემის მიერ. სისტემა აუქმებს ბრძანებებს, როდესაც აღარ არის დაკმაყოფილებული ზღვრული მოთხოვნები. ასევე, სისტემა ავტომატურად აუქმებს პოზიციასთან დაკავშირებულ ბრზანებას, როდესაც ეს უკანასკნელი დაიხურება; ასეთ შემთხვევაში, პოზიციის ნებისმიერი თანმიმდევრობა გაუქმებულია, რადგან პოზიცია დახურულია. ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი გვიჩვენებს პოზიციას რომელიც ახლოსაა მოგების მიღების ბრზანების შესრულებასთან. გაუქმება შეჩერების დაკარგვის მიზნით თავდაპირველად ასოცირდება სავაჭრო კატალოგში არსებულ ბრძანებასთან. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ბრძანებებით პოზიცია დაიხურა, ორივე თანმიმდევრობა გაუქმებულია პოზიციის დახურვის დროს.

screenshot

ცალკეული ბრძანების გაუქმება არა ასოცირებული ბრძანებით

screenshot

ცალკეული ბრძანების გაუქმება ასოცირებული ბრძანებით

ასოცირებული ბრძანება გამოვლენილია ძირითადი ბრძანების არჩევისას. თუ ბრძანება ასოცირდება IFD ტიპთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მათი გაუქმება არ მჟავნდება.

screenshot

ბრძანებების ჯგუფის გაუქმება არჩევით

ყველა არჩეული ბრძანება გაუქმდება, მაგრამ არა გამოვლენილი ერთეული.

screenshot

გზავნილები

ნებისმიერი ბრძანების გაუქმება იტყობინება და ჩაწერილია შეტყობინებების ჟურნალში, საქმიანობის ჟურნალში და შესაბამისად სავაჭრო ჟურნალში. გაუქმების ინსტრუქციის გაგზავნის მიღება აღიარებულია ლეიბლის მიერ "გაუქმებით", მას შემდეგ უნდა მიჰყვეს გაუქმების დადასტურება, როგორც "ბრძანების გაუქმება", ბრძანების საიდენტიფიკაციო ნომერი და გაუქმების შეკვეთის მახასიათებლები, აგრეთვე, . ქვემოთ მოცემულია ზედიზედ გაუქმებული შვიდი ბრძანების შერჩევა. თუ გაუქმების დადასტურება არ მიიღება ან დაუყოვნებლივ არ მიიღება, კლიენტები უნდა დაუკავშირდნენ Dukascopy Bank SA- ს, რათა შეამოწმონ გაუქმების ინსტრუქციის სტატუსი.

გაუქმებული ბრძანების გამჟღავნება

screenshot

ბრძანების რედაქტირება

შემდეგი ბრძანებები შეიძლება შეიცვალოს წესრიგის რედაქციით, როგორც ეს არის მოლოდინის რეჟიმის ან მოთავსებულ სტატუსში, და ისიც, რომ ის დარჩება ამ სტატუსში. შემდგომი მოდიფიცირების პარამეტრებზე დამოკიდებულია შეკვეთის ტიპი:

პოზიციასთან დაკავშირებული ბრძანებები, stop loss: გამოიწვევს ფასი და მინიშნება შეიძლება შეიცვალოს. ქვედა დონის ფუნქციის გამორთვა შესაძლებელია / გამორთულია და გაქაჩვის ნაბიჯი შეიძლება შეიცვალოს. განსაკუთრებით გაქაჩვის მახასიათებელი ემატება ბრძანებას, რომლის გამორთვაც შესაძლებელია. შეკვეთის ოდენობა არ შეიძლება შეიცვალოს, რადგან შეუძლებელია ნაწილობრივი პოზიციის შესაბამისი ბრძანებების განთავსება. თუმცა, მასთან დაკავშირებული პოზიცია მჟღავნდება.

ასოცირებული ბრძანებებით პოზიციის შესრულების შემთხვევაში, თანხის შესაბამისი ოდენობა ავტომატურად მორგებულია სისტემაში, რომელიც ასახავს დარჩენილი ღია პოზიციის ოდენობას.

პოზიციასთან დაკავშირებული ბრძანებები, მოგების მიღება: ლიმიტის ფასი შეიძლება შეიცვალოს. შეკვეთის ოდენობა არ შეიძლება შეიცვალოს, რადგან შეუძლებელია ნაწილობრივი პოზიციის შესაბამისი ბრძანებების განთავსება. თუმცა, მასთან დაკავშირებულ პოზიცია გამჟღავნებულია.

ასოცირებული ბრძანებებით პოზიციის ნაწილობრივი შესრულების შემთხვევაში, თანხის შესაბამისი ოდენობა ავტომატურად მორგებულია სისტემაში, რომელიც ასახავს დარჩენილი ღია პოზიციის ოდენობას.

ტრიგერირებული ბრძანებები, stop entry, stop limit და MIT orders: ტრიგერირებული ფასი, ტრიგერირებული მინიშნება, და შეკვეთა თანხა შეიძლება შეიცვალოს. ქვედა დონის ფუნქციის გამორთვა შესაძლებელია / გამორთულია და გაქაჩვის ნაბიჯი შეიძლება შეიცვალოს. ფასების შემცირება შეიძლება მოდიფიცირდეს შეჩერების შეზღუდვის ბრძანების მოლოდინით, რომელიც ლიმიტირებული ფასიდან გადახრის საშუალებას არ იძლევა.

შეკვეთების განთავსება, bid/offer შეკვეთები: ლიმიტისა და შეკვეთის ვადის ამოწურვის დროის პარამეტრი შეიძლება შეიცვალოს. შეკვეთის ოდენობა გამჟღავნებულია, მაგრამ ვერ შეცვლიდა bid/offer წინადადების განთავსების სტატუსის გამო, რადგან ის ახდენს პრიორიტეტის გავლენას შეკვეთების წიგნში. თუ შეკვეთის ოდენობა აღარ არის სათანადო მიზნებისათვის, საჭირო იქნება სატენდერო წინადადების გაუქმება და სხვა თანხის განთავსება. იგივე შეიძლება ითქვას ნაწილობრივ შესრულებული სატენდერო წინადადების შესახებ.

დამუშავება

ოფციის დამატება ხელმისაწვდომია არცეულ ბრძანებაზე სწორი დაწკაპუნებით. ბრძანებები ხელმისაწვდომია ბრძანებების პანელში. იმ შემთხვევაში თუ ერთზე მეტი ბრძანება აირჩევა, ოფციის დამატება აღარ არის ხელმისაწვდომი. მაუსის დაწკაპუნება დამატების ბრზანების ვარიანტზე ხსნის pop-up დამატებით ფანჯარას.

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

შერწყმა

სავაჭრო პლატფორმა საშუალებას აძლევს ტრეიდერს აიღონ და შეინარჩუნონს ჰეჯირებული ექსპოზიციები, რომელიც არის ორივე გრძელი და მოკლე პოზიცია მოცემულ ფასიან ქაღალდზე.

შერწყმის ოპერაციას მიზნად აქვს ეფექტურად მოახდინოს გარიგება ჰეჯირებულ ექსპოზიციასთან. შერწყმა არის ოპერაცია, რომელიც თავსდება რამოდენიმე პოზიციაზე მათ შორის ყოველგვარი საბაზრო ტრანზაქციის გარეშე, რომელიც არ გულისხმობს არც საკომისიოს და არც სადეპოზიტო შესატან ხარჯებს. შერწყმის ოპერაცია შესაძლებელია შესრულდეს ჰეჯირებულ პოზიციაზე ისევე როგორც არაჰეჯირებული ექსპოზიცია განსაზღვრავს, რომ არის ერთ პოზიციაზე მეტი მოცემულ ფასიან ქაღალდზე.

შერწყმის ოპერაციას აქვს მრავლობითი მიზნები. გაომიყენება ან პოზიციების რაოდენობის შემცირებასთან მოცემულ ფასიან ქაღალდებზე მისი გამჭვირვალობის ან მენეჯმენტ პოზიციისას, ან შეუძლია შესრულდეს რამდენიმე პოზიციის შესამცირებლად სუფთა ექსპოზიციის პროცედურისას.

გაფრთხილება

მაქსიმალური 100 ინდივიდუალური პოზიცია/აქტუალურად ღია ან პოტენციური (მოლოდინის რეჟიმში მყოფი ბრძანება) შესაძლოა იყოს ღია DEMO გარემოში, ვიდრე მაქსიმუმი არის 200 LIVE გარემოში. ბრძანებები დაკავშირებულია პოზიციებთან (take-profit და stop-loss ბრზანებები) არ მიიღება ანგარიშში მაქსიმალურად. იმისათვის, რომ ღია პოზიციას/მოლოდინის რეჟიმში მყოფ ბრძანებას შეუძლია მიაღწიოს მაქსიმუმს, ტრეიდერი შეზღუდულია ახალი პოზიციის გახსნისაგან, ან ახალი მოლოდინის რეჟიმში მყოფი ბრძანების შეყვანისაგან. .გზავნილი მოდის ისეთ შემთხვევაზე რომელიც აფთხილებს ტრეიდერს გზავნილების კატალოგში და მოქმედების აღმრიცხვე კატალოგში. ღიაპოზიციების გაერთიანებით მთლიანად ან ნაწილობრივ და/ან მოლოდინის რეჟიმი მყოფიი ბრძანბებეის გაერთიანებით, შეამცირებთ გახსნილი/ღია პოზიციების რაოდენობას, ეს თავისთავად საშუალებას მოგცემთ გახსნათ ახალი ინდივიდუალური პოზიცია, და/ან შეიყვანოთ ახალი მოლოდინის რეჟიმში მყოფი ბრძანება.

გაფრთხილება

გააერთიანეთ ოპერაცია. ეს არის ტრეიდერის პირადი პასუხისმგებლობა გამოიყენოს ან არ გააერთიანოს ოპერაციები. არ არსებობს ისთი სიტუაცია, სადაც გაერთიანებული ოპერაციები შესრუ;დება ავტომატურად გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მინიმალური საანგარიშო ფასიანი ქაღალდების ნომინალურ სა საბირჟო ღირებულების პროცედურის შედარება არ ხორციელდება. სწორედ ამიტომაც ტრეიდერებმა ყურადღებით უნდა ადევნონ თვალყური მათსავე ჰეჯირებულ ექსპოზიციას. კლიენტებმა უნდა გაითვალისწინოთ რომ ზოგიერთი სიტუაცია, გაერთიანების პროცესი არის ეკონომიკური გამოსავალი ბრძანების დახურვის საპირისპიროდ, ძირითადად როდესაც ჰჯირებული ექსპოზიცია იულისმება. ამ შემთხვევაშიც კი, ეს რჩება ტრეიდერის ირად პასუხისმგებლობად გააერთიანოს ან დახუროს სიტუაციიდან გამომდინარე. Dukascopy Bank SA-ს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა იმ სიტუაციებშო სადაც კლიენტს ეკისრება საკომისიო და/ან განსხვავებასთან დაკვშირებული ხარჯები, გაერთანების ნაცვლად დახურვის გადაწყვეტილების გამო.აქედან გამომდინარე კკლიენტები ვალდებულნი არიან გააზრებულად წაიკითხონ მოცემული სექციები ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო პროცედურის შესახებ და ასევე სხვა სექციები, რომელიც ეხება ნაწილობრივ, ან სრულ ჰერიჯირებულნ ექსპოზიციას.

როგორ გავაერთიანოთ პოზიციები?

ახალი ფანჯრის ქვედა მხარეს, პოზიციის ტაბზე, აირჩიეთ პოზიციები რომელიც გსურთ რომ გააერთიანოთ პირველ სვეტში გადატანით. შემდეგ დააწკაპუნეთ პოზიციის მარჯვენა მხარეს და აირჩიეთ „გაერთიანების არჩევა“ შესრულებულია!

როგორ უნდა გამოივალოთ ახალი ფასი და შექმნილი უნიკალური პოზიცია?

პოზიცია იმავე მიმართულებით

სამომავლო პოზიციის დასაანგარიშებლად, თითოეული პოზიციის ფასის გამრავლება პოზიციის თანხის ოდენობით და თანხის შედეგებით. როდესაც თქვენ ჰყოფთ ამ ნომერს პოზიციის სრულ ოდენობაზე. თუ ორ პოზიციას აქვს ერთი და იმავე მნიშგვნელობა უბლაოდ დაამატეთ ფასები და შედეგი გაყავით 2-ზე.

ახაილ პოზიციის თანხა იქნება დანამატო თანხაზე.

პოზიცია განსხვავებული პოზიციით

როგორც მოცემულია ქვემოთ, ორი შედეგობრივი ტრანზაქციის შერწყმით (თანაბარი ოდენობა) შედეგად მივირებთ ორივე პოზიციის ერთში დახურვას.

ეს არის თუ როგორ გამოიყურება 2 პოზიცია პლატფორმაზე შერწყმის შემდეგ:

screenshot

ეს არის თუ როგორ გამოიყურება 2 პოზიცია პოზიციის ანგარიშში შერწყმამდე:

screenshot

და ეს არის თუ როგორ გამოიყურება ერთი და იმავე 2 პოზიცია პლატფორმაზე შერწყმის შემდეგ:

screenshot

და ეს არის თუ როგორ გამოიყურება ერთი და იმავე 2 პოზიცია შერწმის შემდეგ საანგარიშო პოზიციისას:

screenshot

გთხოვთ შენიშნეთ, რომ დახურული პოზიციის გვერდი გვიჩვენებს, რომ არის „მოკლე“, პირველი დროის მიხედვით გახსნილი პოზიციიდან, რომელიც ჩართულია გაერთიანებაში იყო „მოკლე“. სხვადასხვა ოდენობის რამდენიმე პოზიციის გაერთიანება იძლევა შედეგობრივი ნაწილების დახურვის შედეგს და ახალი პოზიციის გახსნის შედეგს. ID პოზიცია დახურული ნაწილისათვის და ღია ნაწილისათვის იქნება ერთი და იგივე.

მაგალითი

6 პოზიცია გახსნილია USD/JPY:

screenshot

შერწყმის შემდეგ:

screenshot

კომენტარები:

 1. მთლიანი მოკლე ოდენობა 4000 USD, მთიანი გრძელი ოდენობა 2000 USD. სარეზულტატო ოდენობა გახსნილი პოზიციისათვის = 4000 – 2000 = 2000 USD მოკლე. საკომპენსაციო ნაწილებია 2000 USD მოკლე და 2000 USD გრძელი, ამრიგად დახურული პოზიციაა 2000 USD მოკლე.
 2. დახურული ნაწილის გახსნის ფასი გამოითვლება შემდეგნაირად:
  1. უპირველესად ღია პოზიციის დროით, ოდენობა მრავლდება ღია ფასით.
  2. იგივე კეთდება ყველა პოზიციისათვის იმავე მიმართულებით.
  3. 2.1 და2.2 -ის თანხას ირებენ და იყოფა 2.1 და 2.2-ის მთლიან ოდენობის თანხაზე.

   As in our example,

   1000 x 101.906 = 101906

   1000 x 101.907 = 101907

   1000 x 101.907 = 101907

   1000 x 101.908 = 101908

   (101906+101907+101907+101908) / (1000+1000+1000+1000) = 101.907

 3. დახურული ნაწილის მიმდინარე ფასი ( დახურული ფასი ) გამოითვლება შემდეგნაირად:
  1. ყველა პოზიციისათვის, რომელიც ეწინააღმდეგება პირველად ღია პოზიციას მიმართულებით, ოდენობა მრავლდება ღია ფასით.
  2. 5. 3.1-ის თანხა აღებულია და გაყოფილია 3.1-ის ყველა თანხის ოდენობით

   1000 x 101.912 = 101912

   1000 x 101.915 = 101915

   (101912+101915) / (1000+1000) = 101.9135

 4. ღია ნაწილის გახსნის ფასი გამოითვლება შემდეგნაირად:
  1. თუ დახურული ნაწილი არის იმავე მხარეს, როგორც დარჩენილი ღია ნაწილი, ღია ფასი გამოითვლება როგორც პოზივიის თანხა გამრავლებული მათ შესაბამის ოდენობაზე და გაყოფილი თანხის ოდენობაზე.
  2. თუ დახურული ნაწილი იყო საწინააღმდეგო მხარეს, როგორც დარჩენილი ღია ნაწილი, ღია ფასი ინება იგივე, როგორც „მიმდინარე ფასი“ დახურული ნაწილისათვის.
   როგორც ნაჩვენებია ჩვენს მაგალითებში, დახურული ნაწილი არის „მოკლე“ და დარჩენილი ნაწილი არის „მოკლე“, ჩვენ გამოვიყენებთ 4.1 ფორმულას ღია ფასის გამოსათვლელად.

   1000 x 101.906 = 101906

   1000 x 101.907 = 101907

   1000 x 101.907 = 101907

   1000 x 101.908 = 101908

   (101906+101907+101907+101908) / (1000+1000+1000+1000) = 101.907

 5. ღია ნაწილის მიმდინარე ფასი არის იგივე, როგორც პოზიციის სავალუტო წყვილის მიმდინარე საბაზრო ფასი.

OCO

ეს მუხლი აღწერს OCO (ერთი აუქმებს მეორეს) ფუნქციონალურად.

OCO არის მოკლე ერთი აუქმებს მეორეს.

შესვლის ორი ბრძანება ერთი და იმავე ინსტრუმენტისათვის შესაძლებელია დაუკავშირდეს OCO ჯგუფს. თუ ერთი ბრძანება ჯგუფში შესრულდა, მეორე ბრზანება ავტომატურად უქმდება.

შესაძლო OCO კომბინაციები

მაქსიმალური ორი შესვლის ბრძანება იმავე ფასიანი ქაღალდით შესაძლებელია დაჯგუფდეს ამ კომბინაციებით:

 • ლიმიტირებული ყიდვა + ლიმიტირებული გაყიდვა
 • ლიმიტირებული ყიდვა + ყიდვის შეჩერება
 • ლიმიტირებული გაყიდვა + ყიდვის შეჩერება
 • ყიდვის შეჩერება + გაყიდვის შეჩერება

დაჯგუფებული/დაუჯგუფებელი ბრძანებები OCO

ჯგუფი OCO

დესკტოპის პლატფორმა: აირჩიეთ ორივე შესასვლელის ბრძანება Orders tab > მარჯვენა - დაწკაპუნება >აირჩიეთ Group to OCO მენიუდან

მობიური პლატფორმები: გადადით Portfolio > Orders > აირჩიეთ ორივე შესასვლელი ბრძანება > დააწკაპუნეთ Group to OCO

დაუჯგუფებელი OCO

დესკტოპის პლატფორმა: აირჩიეთ ერთი ან ორივე ჯგუფი Orders tab > მარჯვენა-დაწკაპუნება > აირჩიეთ Ungroup OCOმენიუდან

მობიური პლატფორმები: გადადით Portfolio > Orders > აირჩიეთ ერთი ან ორივე დაჯგუფებული ბრძანება >მარკა Ungroup OCO

როგორ ვთქვათ თუ მიმდინარე ბრძანება არის OCO ჯგუფში?

არებობს რამდენიმე გზა რომ განისაზღვროს რამდენად განეკუთვნება OCO ჯგუფს:

 • ვადის ამოწურვის სვეტი Orders მონაკვეთში ავლენს ვადის ამოწურვას ჯგუფში OCO (დამატებით პირველსაწყის პფციაზე, შეკვეთის ვადის ამოწურვისათვის):
 • თუ ამორჩეულია დაჯგუფების ბრძანება, ვლინდება ჯგუფში შეყვანის სხვა წესი.

გზავნილები

პლატფორმა ქმნის გზავნილებს დაჯგუფბისათვის/დაჯგუფების დაშლის ბრძანებისათვის OCO ჯგუფში. ასეთი გზავნილების მაგალითები წარმატებული მუშაობისათვის ოცემულია ქვემო.

OCO დაჯგუფება

2017-08-28 14:46:36 Orders: 142114168; 142114170 OCO GROUPED. Order ID: 142114172

OCO დაუჯგუფებელი

2017-08-28 14:47:56 Orders: 142114172 OCO UNGROUPED. Order ID: 142114233

გინდათ პროფესიონალურ დონეზე ვაჭრობის შესწავლა?

Instance Theme

ფასიანი და უფასო ტრენინგები ვიპტრდეიდისგან

ჩვენ გთავაზობთ, დაესწროთ ჩვენს უფასო ტრეინინგებს, სადაც თქვენ შეძლებთ აითვისოთ არა მხოლოდ ძირითადი უნარები ფორექსზე ვაჭრობის შესახებ, არამედ, ჩვენს მენეჯერებთან ერთად, გამოცადოთ მიღებული თეორიული ცოდნა პრაკტიკაშიც.

უფასო ტრენინგზე ჩასაწერად გთხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.

უფასო ტრენინგზე რეგისტრაცია